Felleseuropeisk koronasertifikat: endringsbestemmelser om sertifikater basert på antigen-hurtigtester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/256 av 22. februar 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953 med hensyn til utstedelse av restitusjonssertifikater på grunnlag av antigen-hurtigtester

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/256 of 22 February 2022 amending Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council as regards the issuance of certificates of recovery based on rapid antigen tests

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2022)

Sammendrag av innhold
EUs digitale koronasertifikat (EU DCC) ble innført sommeren 2021 gjennom forordning (EU) 2021/953 for å kunne legge til rette for trygg personbevegelse innad i det indre marked. Fri bevegelse av personer er en grunnleggende frihet i EU/EØS-området.

Rettsakten tar for seg antigen hurtigtester (RAT / rapid antigen tests) som bakgrunn for utstedelse av koronasertifikater basert på gjennomgått sykdom. Endringen hensyntar mangel på NAAT-kapasitet (eksempelvis PCR-tester) i de ulike landene som følge av høy etterspørsel etter testing. Den tekniske arbeidsgruppen i e-helsenettverket i EU er enige om at hurtigtester som inngår i EUs fellesliste kan brukes til å utstede sertifikater som bekrefter gjennomgått sykdom, det understrekes at det er kun tester utført av medisinsk fagpersonell eller annet opplært personell. ECDC anser at korrekt validerte antigen hurtigtester som oppfyller høye spesifisitetskriterier på mer enn 98% kan brukes til å sertifisere at en person har kommet seg etter en tidligere SARS-CoV-2-infeksjon.

Som et resultat, og basert på ytterligere konsultasjoner med Helsesikkerhetsutvalget, er forordning (EU) 2021/953 endret slik at sertifikater for gjennomgått sykdom også kan utstedes etter et positivt resultat av en antigen hurtigtest oppført i EUs fellesliste og utført av helsepersonell eller av opplært testpersonell av medlemsstaten der testen ble utført. Antigen hurtigtesten som ble brukt, inkluderes i EUs fellesliste på det tidspunktet testresultatet ble produsert, og den mulige etterfølgende fjerningen fra EUs fellesliste bør ikke påvirke gyldigheten av sertifikater for gjenoppretting som allerede er utstedt. Det er ikke et krav til at landene må utstede slike sertifikater basert på hurtigtester, de kan fortsette å kun bruke NAAT. Men det er et krav til at man må akseptere sertifikater for gjennomgått sykdom basert på slike hurtigtester som er utstedt i andre EU/EØS-land eller land som har ekvivalente sertifikater til EU DCC. Ordningen vil gjelde retroaktivt fra tester som ble tatt fra 1.oktober 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953. Det anses ikke å være behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
FHI har deltatt i Kommisjonens ekspertgruppe hvor rettsakten har blitt utviklet og har bidratt inn. Norge vil følge de spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten i dagens løsning. Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptable. Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i mars.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.02.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro