Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-komitebeslutning 27.06.2014
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising og høyspentledninger. Det nye direktivet dkal være gjennomført i nasjonal rett senest 1. juli 2016.
EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Oppdatert memo offentliggjort av Kommisjonen 15.1.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2013
Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.10.2013
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.10.2013; lukket 22.01.2014
EFTA/EØS-kommentar offentliggjort 23.8.2013
Europakommisjonen igangsatte 31. mai 2013 en åpen høring for at innhente synspunkter på resultatene av en evaluering av EU-strategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012. Høringsuttalelsene skal brukes i arbeidet med å identifisere utfordringer og utviklingen en ny EU-politikk på området. EFTA/EØS-landene oversendte 23. august 2013 felles synspunkter til Kommisjonen.
Omtale av EU-domstolens uttalelser publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.8.2013
EU-domstolen avga 20. juni 2013 en uttalelse om betingelse for å motta studiestøtte i Luxembourg i lys av EU-direktivet om fri bevegelse av arbeidstakere. Domstolen slo fast Luxembourgs regler som utelukker barn av grensearbeidere fra å få stipend og lån, utgjør en indirekte forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Den 18. juli 2013 uttalte EU-domstolen seg om studiestøtte i Tyskland i lys av EU-traktatens artikler om fri bevegelse av personer. Fortolkningsdommen gjelder betingelser knyttet til botid for å få utbetalt studiestøtte til studier i utlandet. Domstolen mener de tyske reglene er mer restriktive enn nødvendig, og at de ikke sikrer at støtten ble gitt til de studentene som er mest integrert i det tyske samfunnet. En omtale av de to dommene ble publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 14. august 2013.
Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2013
Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Arbeidsdepartementet 12.6.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013

Sider