Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2019
Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2019
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen 8.3.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2020
Høring om evaluering av beslutningen igangsatt av Kommisjonen 20.9.2018
Norsk forskrift kunngjort 26.6.2018

Sider