Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-notat offentliggjort 6.7.2021. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.7.2021
EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 5.7.2021
EØS-komitebeslutning 30.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen med pressemelding. Forskrift om ikrafttredelse av norsk lov kunngjort 30.6.2021
EU fullførte 14. juni 2021 beslutnings­prosessen for det europeiske korona­sertifikatet. Forordningen trer i kraft 1. juli med en innfasingsperiode på 6 uker for land som trenger det. Stortinget vedtok 10. juni lovendringer som legger til rette for norsk bruk av sertifikatet. Regelverket ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 30. juni med ikrafttredelse den påfølgende dag. Covid-19-sertifikatet vil omfatte vaksinasjoner, tester og restitusjon etter infeksjon. Nasjonale myndigheter skal ikke pålegge reisende med koronasertifikatet ekstra restriksjoner med mindre det er strengt nødvendig for å sikre folkehelsen. Konkret dreier det seg om to sertifikater, for henholdsvis EØS-borgere (dette faktaarket) og tredjelandsborgere (Schengen-relevant).
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2021. EØS-komitebeslutning 30.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.7.2021 med pressemelding
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2021
EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon (2021–2027), kalt ESF+/EaSI, inngår i forordningen om Det europeiske sosialfond pluss (ESF+). Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil kun gjelde ESF+/EaSI, som i hovedsak viderefører Progress-aksen av EaSI-programmet som Norge deltok i frem til utgangen av 2020.
EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.6.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.5.2021. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.5.2021

Sider