Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Photo: MacLac2000 (Pixabay)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 24.6.2019
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsvedtak 18.4.2019 (utsettelse)
Europaparlamentet har vedtatt å utsette til høsten 2019 behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser. Nylig avviste Rådet overraskende en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Enigheten ville blant annet innebære at man kunne ta med ledighetstrygden til et annet EØS-land i seks måneder. I dag er grensen tre måneder. Dersom man har opptjent trygderettigheter i et annet EØS-land, ville kompromisset gi rett på dagpenger etter å ha arbeidet en måned. I dag gjelder denne retten etter én dag. Grensearbeidere ville etter å ha jobbet i seks måneder, kunne ta med seg ledighetstrygden til hjemlandet i opp til femten måneder. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk.
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Europaparlamentets plenumsbehandling 16.4.2019 (enighet med Rådet)
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.4.2019
Europaparlamentets plenumsvedtak 4.4.2019 (førstegangsbehandling)
Aktivitetsrapport 2016-2018 lagt fram av Kommisjonen 2.4.2019

Sider