Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 5.5.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 28.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 26.4.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.6.2021. Omtalen gjelder imidlertid ikke forslaget til likelønnsdirektiv (dette faktaarket), men forslaget om passende minstelønninger. Vi beklager feilen.
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.3.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.11.2020 og kunngjort i EU-tidende 8.3.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 8.3.2021
Omtale av EU-høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 3.3.2021
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 1.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.2.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.2.2021
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 1.2.2021. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.2.2021
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021

Sider