Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 18.6.2018
Notat om veien fremover lagt fram av Rådssekretariatet 11.6.2018
I et EØS-notat om Kommisjonens forslag fra 2008 til nytt anti-diskrimineringsdirektiv, peker Justis- og politidepartementet på at forslaget reiser spørsmål om EØS-relevans. Kommisjonen har merket direktivet som EØS-relevant. EU har tidligere vedtatt tre andre direktiver om diskriminering. Av disse er bare ett tatt inn i EØS-avtalen, nemlig direktivet om likebehandling av menn og kvinner ved adgang til og levering av varer og tjenester. I mellomtiden har EUs hjemmelsgrunnlag på området blitt endret med Lisboa-traktaten.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.11.2017
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.11.2017
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.9.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2017
EØS-notat om mulig revisjon av direktivet offentliggjort 31.5.2017
Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017
Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017
EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017
EU-høring om midtveisevaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 12.10.2016
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.7.2016

Sider