Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

Commission Implementing Decision (EU) 2016/716 of 11 May 2016 repealing Implementing Decision 2012/733/EU implementing Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the clearance of vacancies and applications for employment and the re-establishment of EURES

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011. EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. Norges deltakelse forvaltes av Arbeids-og velferdsetaten.

Forordning (EU) 2016/589 reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 er detaljert omtalt i et eget EØS-notat.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11.mai.2016 opphever tidligere gjennomføringsbeslutning (EU) 2012/733 som gjennomfører Europaparlamentes-og rådsforordning (EU) 492/2011, hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etabelring av EURES.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012.

Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 inkorporeres i EØS-arbeidstakarlova. Det følger av artikkel 1 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 at gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU oppheves ved ikrafttedelse av forordning (EU) 2016/589.

Gjennomføringsbeslutningen krever endring i norsk lovgivning. Det er behov for å ta forbehold om Stortingets samtykke i henhold til EØS-avtalen artikkel 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvensene for fordningen (EU) 2016/589 og de tilknyttede gjennomføringsbeslutnigene er omtalt samlet i et eget EØS-notat om forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for arbeidsmiljø og fribevegelighet av personer og arbeidstakere, der berørete departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel og relevant.

Vurdering
Gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft i EU-medlemslandene 12. mai 2016.

Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 302/2019 13. desember 2020 å innlemme forordning (EU) nr. 2016/589 og tilhørende gjennomføringsbeslutninger, i EØS-avtalen. Stortinget samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er nødvendig etter Grunnloven § 26 andre ledd, og Norge deltok derfor i beslutningen med konstitusjonelt forbehold etter EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1.

Et forslag til å inkorporere forordning (EU) nr. 2016/589 og tilhørende beslutninger i norsk rett var på høring fra 29. april 2020 til 15. mai 2020. Justis- og beredskapsdepartementet foreslo at gjennomføringsbeslutningene skulle inntas i forskrift om fri rørlse av arbeidstakarar innanfor EØS-området mv.

Stortinget fattet 10. desember 2020 vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om inkorporasjon av forordning 2016/589 og tilhørende gjennomføringsbeslutninger i EØS-avtalen i samsvar med Innst. 109 S (2020-2021).

Gjennomføringsbeslutning 2016/716 inneholder kun en bestemmelse om at «[g]jennomføringsavgjerd 2012/733/EU vert oppheva med verknad frå 12. mai 2016, den datoen då forordning (EU) 2016/589 tek til å gjelde» (i tillegg til artikkel 2 om at «[d]enne avgjerda er retta til medlemsstatane»).

Beslutning 2016/716 tas inn i EØS-avtalen ved det oppheves beslutning 2012/733. Når beslutning 2012/733 oppheves i EØS-avtalens vedlegg V, vil det ikke være nødvendig å ta inn beslutning 2016/716 i vedlegg V. Så lenge gjennomføringsbeslutning 2012/733 ikke er gjennomført i norsk rett er det heller ikke nødvendig å gjøre endringer i norsk rett for å oppfylle beslutning 2016/716.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.05.2016
Anvendelsesdato i EU
12.05.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/589)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro