Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

Commission Implementing Decision (EU) 2016/716 of 11 May 2016 repealing Implementing Decision 2012/733/EU implementing Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council as regards the clearance of vacancies and applications for employment and the re-establishment of EURES

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2019

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011. EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. Norges deltakelse forvaltes av Arbeids-og velferdsetaten.

Forordning (EU) 2016/589 reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 er detaljert omtalt i et eget EØS-notat.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11.mai.2016 opphever tidligere gjennomføringsbeslutning (EU) 2012/733 som gjennomfører Europaparlamentes-og rådsforordning (EU) 492/2011, hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etabelring av EURES.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012.

Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det følger av artikkel 1 i gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 at gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU oppheves 12.mai.2016, ved ikrafttedelse av forordning (EU) 2016/589. Forodning 2016/589 er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 trer ikke i kraft før forodningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Gjennomføringsbeslutningen krever endring i norsk lovgivning. Det er behov for å ta forbehold om Stortingets samtykke i henhold til EØS-avtalen artikkel 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske konsekvensene for fordningen (EU) 2016/589 og de tilknyttede gjennomføringsbeslutnigene er omtalt samlet i et eget EØS-notat om forordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for arbeidsmiljø og fribevegelighet av personer og arbeidstakere, der berørete departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel og relevant.

Vurdering
Gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til gjennomføringsbeslutningen vil kreve endringer i EØS-arbeidstakerlova.

Andre opplysninger
Gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU medførte endringer av de operasjonelle målsetningene for EURES med fokus på nye målgrupper, spesielt ungdom (artikkel 2). Beslutningen la videre opp til endringer av sammensetningen av EURES ved å åpne opp for flere aktører (artikkel 3). Det Europeiske koordineringskontoret ble gitt ansvar for horisontale aktiviteter i EURES (artikkel 4), det nasjonale koordineringskontoret (artikkel 11(2) av forordning (EU) nr. 492/2011) som skal organisere arbeidet til EURES nettverket i medlemslandene og sikre at forpliktelsene i forordningen overholdes, samt oppnevne EURES Partnere basert på et godkjenningssystem (artikkel 5), EURES Partnere som tjenesteleverandør (artikkel 6), og assosierte EURES Partnere (artikkel 6(6).

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning la også opp til innføring av en ny tjenestekatalog som omfatter universelle tjenester som skal gis av alle aktører som opererer i EURES nettverket i enighet med forordning (EU) nr. 492/2011, spesielt artikkel 12(3) og 13, og tilleggstjenester som ikke er obligatoriske men fremmer viktige arbeidsmarkedsbehov. Tjenestekatalogen er del av EURES Charteret som det står i artikkel 7(2). De samlede tjenestene til EURES skal omfatte rekruttering, jobbmatching og formidling, og dekke alle formidlingsfasene, samt relatert informasjon og rådgivning som det står i artikkel 7(1) av beslutningen. Kommisjonen vil også vedta et EURES Charter i overenstemmelse med prosedyrene i artikkel 12(2), artikkel 13(2), artikkel 19(1), og artikkel 20 av forordningen 492/2011 som det står i artikkel 10 av beslutningen.

I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. EURES er en integrert tjeneste i NAV. Tjenesten er organisert slik at faglig styring og ansvaret for koordinering er tillagt Arbeids- og velferdsdirektoratet, mens fylkene og NAV Servicesenter EURES skal sikre at tjenesten er tilgjengelig og leveres til målgruppene. NAV tilbyr tjenester gjennom EURES rekrutterings- og formidlingstjenester, og bistår med informasjon og veiledning for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Per i dag jobber om lag. 40 personer med EURES i Arbeids- og velferdsetaten.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning åpnet for at flere aktører skal kunne levere EURES-tjenesten som EURES Partnere og assosierte EURES Partnere som det står i artikkel 3, 5, og 6 av beslutningen. Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at nasjonalt koordineringskontor og EURES partner skal være en og samme enhet, som er Arbeids- og velferdsdirektoratet, som det står i artikkel 5(6).

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft i EU-medlemslandene 12. mai 2016.

Artikkel 38 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 492/2011.

Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 trer ikke i kraft før forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

Det legges opp til at EØS-komiteen vedtar å innlemme forodningen og gjennomføringsbeslutningen i EØS-avtalen.

Etter beslutningen i EØS-komiteen vil Arbeids- og sosialdepartementet utarbeide et utkast til Prop. LS om Stortinget sitt samtykke til å ta beslutningen i EØS-komiteen inn i EØS-avtalen.

Gjennomføringen av det nye EURES-regelverket i norsk rett krever endring i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012 nr. 81 (lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.05.2016
Anvendelsesdato i EU
12.05.2016
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/589)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0716
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro