Lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet

Tittel

Rådsdirektiv 86/613/EØF av 11. desember 1986 om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet, herunder landbruk, og om vern av kvinner i selvstendig næringsvirksomhet i forbindelse med svangerskap og fødsel

Council Directive 86/613/EEC of 11 December 1986 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity, including agriculture, in a self-employed capacity, and on the protection of self-employed women during pregnancy and motherhood

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 25.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, norsk utgave)

I sin resolusjon av 12. juli 1982 om fremme av like muligheter for kvinner [EFT nr. C 186 av 21.7.1982, s. 3.] godkjente Rådet de generelle målsettinger i Kommisjonens melding om Felleskapets nye handlingsprogram til fremme av like muligheter for kvinner (1982 til 1985), og uttrykte vilje til å iverksette nødvendige tiltak for å nå disse mål.

Tiltak nr. 5 i nevnte program gjelder gjennomføring av prinsippet om lik behandling for kvinner i selvstendig næringsvirksomhet, herunder landbruk.

Gjennomføringen av prinsippet om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidstakere, som fastlagt i artikkel 119 i traktaten, utgjør en integrerende del av det felles markeds opprettelse og funksjon.

Rådet vedtok 10. februar 1975 direktiv 75/117/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivninger om gjennomføring av prinsippet om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidstakere [EFT nr. L 45 av 19.2.1975, s. 19.] .

Når det gjelder andre aspekter ved lik behandling av menn og kvinner, vedtok Rådet 9. februar 1976 direktiv 76/207/EØF, om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesopplæring og forfremmelse, og arbeidsvilkår [EFT nr. L 39 av 14.2.1975, s. 40.], og 19. desember 1978 direktiv 79/7/EØF om gradvis gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner i trygdespørsmål [EFT nr. L 6 av 10.1.1979, s. 24.]

Når det gjelder personer i selvstendig næringsvirksomhet der også deres ektefelle deltar, bør prinsippet om lik behandling søkes gjennomført ved at det vedtas detaljerte bestemmelser som dekker den spesielle situasjon disse personer befinner seg i.

Det eksisterer forskjeller mellom medlemsstatene på dette området, og det er derfor nødvendig å tilnærme de nasjonale bestemmelser om anvendelse av prinsippet om lik behandling.

På visse områder gir ikke traktaten den nødvendige myndighet for de spesielle tiltak som kreves.

Gjennomføringen av prinsippet om lik behandling skal ikke berøre tiltak som gjelder vern av kvinner under svangerskap og fødsel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.12.1986
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.1989
Anvendelsesdato i EU
30.06.1989
Opphører å gjelde
04.08.2012
Erstattes av
Siste saker i EU-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet