Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om vedtaking og ajourføring av lista over ferdigheiter, kompetansar og yrke i den europeiske klassifiseringa til bruk ved automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma for EURES

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1020 of 18 July 2018 on the adoption and updating of the list of skills, competences and occupations of the European classification for the purpose of automated matching through the EURES common IT platform

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011. EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. Norges deltakelse forvaltes av Arbeids-og velferdsetaten.

Forordning (EU) 2016/589 reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 er detaljert omtalt i et eget EØS-notat.

Det følger av artikkel 19 (2) i forordning (EU) 2016/589 at EU-kommisjonen, ved hjelp av gjennomføringsrettsakter, skal vedta og oppdatere den europeiske klassifiseringen, som omfatter en felles liste over ferdigheter, kompetanser og yrker som skal brukes til driften av EURES-portalen.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om vedtakelse og oppdatering av listen over ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifikasjonen til anvendelse ved automatisk matching gjennom EURES’ felles IT-plattform, skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 19 (2).

Forordningen (EU) 2016/589 inneholder bestemmelser om bruk av en felles europeisk klassifikasjon som skal sikre at det skal kunne foretas matching av høy kvalitet gjennom den felles IT-plattformen.

Det har blitt utarbeidet flerspråklige lister over ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifiseringen. Som et minstekrav skal disse listene inneholde for hvert yrke, hver ferdighet og hver kompetanse, minst en term på hvert av EUs offisielle språk, en entydig identifikasjon, en beskrivelse og med hensyn til yrker, en mapping til en nyere versjon av ISCO, den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1020 av 18. juli beskriver prosedyrene for oppdatering av listen over ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifikasjonen som skal brukes til driften av EURES’ felles IT-plattform og gjennomgang av denne listen som antas å understøtte et slikt felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Den europeiske klassifikasjonen skal utgjøre et stabilt referansepunkt for elektronisk flerspråklig matching for EURES og eventuelt andre jobbplattformer. Utviklingen på arbeidsmarkedet, herunder utvikling innen terminologi og matchingsteknologi, vil gjøre det nødvendig å oppdatere klassifikasjonen regelmessig. Prosedyren for vedtakelse av en oppdatert versjon av den europeiske klassifikasjonen vil bygge på godt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene. Derfor skal Kommisjonen sammen med medlemsstatene, regelmessig vurdere behovet for å oppdatere listen over ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifikasjonen som skal brukes til driften av EURES-portalen.

Kommisjonen skal rådspørre medlemsstatene, samordningsgruppen for EURES og medlemsstatenes ESCO-arbeidsgruppe (European classification of Skills/Competences, Qualifications and Occupations) før den foreslår å vedta en oppdatert versjon av listene over yrker og over ferdigheter og kompetanser i den europeiske klassifikasjonen.

Mindre korrigeringer av listene skal ikke regnes som vedtakelse av ny, oppdatert versjoner av klassifikasjonen. Kommisjonen skal likevel underrette medlemsstatene i god tid for den foretar slike mindre korrigeringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018.

Gjennomføringsbeslutningen krever endring i norsk lovgivning. Det er behov for å ta forbehold om Stortingets samtykke i henhold til EØS-avtalen artikkel 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten knyttet til utviklingen av IKT-løsninger.

De økonomiske konsekvensene for fordningen og de tilknyttede gjennomføringsbeslutnigene er omtalt samlet i et eget EØS-notat om forordning 2016/589.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for fribevegelighet av personer og fribevegelighet av arbeidstakere, der berørete departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel og relevant.

Vurdering
EURES-nettverket er et viktig samarbeid for å legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked I EU/EØS-området.

For å muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og arbeidssøkerprofiler er det hensiktsmessig at opplysningene utveksles etter et ensartet system med felles tekniske standarder og formater. Videre for å sikre matching av høy kvalitet på tvers av språk og nasjonale kontekster vil en detaljert flerspråklig terminologi til beskrivelse av yrker, ferdigheter og kompetanse være hensiktsmessig. En slik terminologi vil fungere som et felles referansepunkt ved utveksling av informasjon om kandidater eller om ledige stillinger ved tverrnasjonal jobbmatching og kan sikre at informasjonen forstås på samme måte i alle land.

Gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til beslutningen vil kreve endringer i EØS-arbeidstakerlova.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft I medlemslandene 12. mai 2016. Forordningen er per dags dato ikke behandlet I EØS-komiteen.

Artikkel 38 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet forordning (EU) 492/2011.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes.

Kommisjonen vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1020 18. juli 2018. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 15. august 2018.

Det legges opp til at EØS-komiteen vedtar å innlemme gjennomføringsbeslutningen i EØS-avtalen.

Etter beslutningen i EØS-komiteen vil Arbeids- og sosialdepartementet utarbeide et utkast til Prop. LS om Stortinget sitt samtykke til å ta beslutningen i EØS-komiteen inn i EØS-avtalen.

Gjennomføringen av det nye EURES-regelverket i norsk rett krever endring i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012 nr. 81 (lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.07.2018
Anvendelsesdato i EU
08.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2016/589)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1020
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro