Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å innføre eit einsarta system som gjer det mogleg å kople ledige stillingar saman med jobbsøknader og CV-ar på EURES-portalen

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1257 of 11 July 2017 on the technical standards and formats required for a uniform system to enable matching of job vacancies with job applications and CVs on the EURES portal

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2017)

Sammendrag av innhold
EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og EUs medlemsstater og EØS-statene og Sveits. Målet med EURES-nettverket er å fremme frivillig geografisk og yrkesmessigmobilitet mellom EUs medlemsstater på et likeverdig grunnlag og i overenstemmelse med EU-retten og nasjonal lovgivning og praksis. Videre støtter nettverket overgangen til arbeidslivet og fremmer dermed sosiale og sysselsettingsmessige mål nedfelt i EU-retten.

Norge har deltatt i EURES siden 1994. EURES er en integrert tjeneste i Arbeids- og velferdsetaten og deltakelsen i EURES forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. Per dags dato er EURES i Norge organisert slik at det strategiske ansvaret er plassert i arbeids- og velferdsdirektoratet hos én fagenhet, som utgjør det nasjonale koordineringskontoret, mens det operative ansvaret er tillagt NAV fylkene, som er EURES-medlemmer.

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme av økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011.

Forordningen reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket. Forordning (EU) 2016/589 er omtalt i et eget EØS-notat.

Forordning (EU) 2016/589 etablerer blant annet prinsipper og regler for samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene om utveksling av relevante tilgjengelige opplysninger om stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er. Artikkel 17 legger til rette for etablering av et ensartet system for å samle stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er fra medlemsstatene på EURES-portalen.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 skisserer nærmere bestemmelser for anvendelsen av artikkel 17 nr. 8 om tekniske standarder og formater som kreves for et enhetlig system for å muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og CV-er på EURES-portalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelse av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen kan medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten. Det gjelder arbeidet knyttet til å opprette og holde ved like én enkel samordnet kanal for overføring av stillingsutlysninger og arbeidssøkerprofiler fra nasjonale EURES-medlemmer, samt der det er relevant, EURES-partnere, til EURES-portalen.

Per i dag utveksles ikke jobbsøknader og CV-er til EURES-portalen. Dermed stilles etaten overfor tekniske og funksjonelle endringskrav.

Videre skal hver medlemsstat etablere en teknisk infrastruktur som er tilsluttet EURES-portalen hvor EURES-medlemmer samt, der det er relevante EURES-partnere, kan slutte seg til og overføre sine data. Ved at EURES-nettverket utvides med andre aktører i arbeidsmarkedet vil det også kunne fordre visse endringskrav når det gjelder at deres opplysninger/datasett skal utveksles via den samordnete kanalen for overføring av data.

Videre tillegges etaten et utvidet tilsyn og overvåkningsansvar i forhold til data som overføres

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Deres vurderinger er hensyntatt i vurderingene nedenfor.

Vurdering
Forordningen (EU) 2016/589 etablerer blant annet prinsipper og regler for samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene om utveksling av relevante, tilgjengelige opplysninger om stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er.

For å etablere et slikt ensartet system og sikre effektive oppslag på og matching av opplysninger som finnes, kreves det at man benytter felles standarder og formater for de opplysningene som utveksles. Slike standarder og formater bør så langt det er mulig være basert på veletablerte bransjestandarder eller statlige standarder benyttet av offentlige arbeidsformidlinger og andre arbeidsmarkedsaktører, og bør vedtas i samråd med medlemsstatene.

Det vil kunne oppstå behov for å tilpasse disse standardene og formatene over tid for å reflektere teknologiske eller funksjonelle endringer. Det er derfor viktig å få på plass en styringsmodell for å sikre tilstrekkelig samråd med og innspill fra medlemsstatene før det fattes vedtak om valg av standarder og formater.

For å lette arbeidet til de nasjonale koordineringskontorene når det gjelder å organisere en samordnet overføring til EURES-portalen etableres det noen generelle prinsipper og avklaringer rundt hvilke rettigheter og hvilket ansvar de som oppretter og de som innehar disse dataene har, og hvordan vern av personopplysninger sikres gjennom alle leddene av datautveksling.

For å sikre effektiv matching på EURES-portalen mellom stillingsutlysning, inkludert utlysninger som gjelder lærlinge- og praksisplasser, og jobbsøknader og CV-er, er det viktig at EURES-medlemmer og -partnere gjør tilgjengelig så mange som mulig av eventuelle relevante stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er de besitter på en transparent måte.

Behandling av personopplysninger, skal gjennomføres i overensstemmelse med EU-retten om beskyttelse av personopplysninger, særlig Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 samt relevante nasjonale gjennomføringstiltak. Man bør være særlig oppmerksom på å overholde prinsipper knyttet til formålsbegrensing, dataminimering, lagringsbegrensning, integritet og konfidensialitet.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 beskriver tekniske standarder og formater som skal benyttes i et ensartet system for å samle stillingsutlysninger, jobbsøknader og CV-er fra EURES-medlemmer og, der det er relevant, EURES-partnere på EURES-portalen, samt metoder og prosedyrer som skal benyttes for å enes om fremtidige tekniske og funksjonelle definisjoner.

Gjennomføringsbeslutningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft 12. mai 2016 og er bindende i sin helhet og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat. Artikkel 12 nr. 3 og artikkel 17 nr. 1-7 skal gjelde fra den 13. mai 2018.

Artikkel 38 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 viser til endringer i Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) 492/2011.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes.

Kommisjonens vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 11. juli 2017. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 8. august 2017

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.07.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet