Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)

Om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Midtveisrapport om gjennomføring av kjøreplanen for likestilling mellom kvinner og menn (2006-2010)

Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Halvtreds års fællesskabspolitik til fordel for ligestilling har fremmet kvinders situation. Uligheder består imidlertid fortsat på flere områder, og udviklingen – bl.a. i forbindelse med globaliseringen og de demografiske ændringer - har skabt nye udfordringer, der skal tages op for at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd.

Det påhviler EU og medlemsstaterne ved fælles indsats at fremme ligestilling. I køreplanen, der blev vedtaget i marts 20061, fremsattes Kommissionens tilsagn, for så vidt angår ligestilling mellem kvinder og mænd for perioden 2006-2010. Ligeledes i marts 2006 opfordrede Det Europæiske Råd i ligestillingspagten2 medlemsstaterne til i højere grad at inddrage et ligestillingsperspektiv og støtte køreplanens mål.

I køreplanen opstillede Kommissionen, hvilke foranstaltninger den havde til hensigt at iværksætte på seks politiske områder: ligestilling mellem kvinder og mænd, for så vidt angår økonomisk uafhængighed, bedre forening af arbejde, privat- og familieliv, fremme af ligelig deltagelse af kvinder og mænd i beslutningsprocessen, udryddelse af kønsbestemt vold og menneskehandel, udryddelse af fastlåste kønsrollemønstre i samfundet og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder uden for EU. Den forpligtede sig ligeledes til at sikre opfølgning og evaluering af køreplanen. Der er blevet udarbejdet to arbejdsprogrammer3, siden den blev vedtaget. Denne midtvejsrapport omhandler, hvordan foranstaltningerne siden 2006 har bidraget til at nå køreplanens mål. Der planlægges udarbejdet en endelig evaluering af køreplanen i 2010.