Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om vedtaking av dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å gjennomføre automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og samverknaden mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1021 of 18 July 2018 on the adoption of technical standards and formats necessary for the operation of the automated matching through the common IT platform using the European classification and the interoperability between national systems and the European classification

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 6.1.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.3.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen er basert på EU-kommisjonens forslag av 17. januar 2014. Forordningen endrer regelverk for samarbeidet innen EURES–nettverket (EU) No 492/2011. EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. Norges deltakelse forvaltes av Arbeids-og velferdsetaten.

Forordning (EU) 2016/589 reviderer det tidligere EURES-regelsettet for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Forordningen tar sikte på å gjenetablere og omstrukturere EURES-nettverket som en del av den reviderte rettslige rammen, med formål om å bli ytterligere styrket.

Forordning (EU) 2016/589 er detaljert omtalt i et eget EØS-notat.

Det følger av artikkel 19 (6) i forordning (EU) 2016/589 at EU-kommisjonen, ved hjelp av den europeiske klassifiseringen (ESCO) og interoperabiliteten mellom de nasjonale systemene og den europeiske klassifiseringen, skal vedta de tekniske standardene og formater som er nødvendige for å innføre automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen,.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om fastsettelse av de tekniske standarder og formater som er nødvendige for automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen, skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 19 (6).

Gjennomføringsbeslutningen fastlegger de tekniske standarder og formater som er nødvendige for automatisk matching gjennom den felles IT-plattform ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitiet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen som antas å understøtte et slikt felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Medlemsstatene skal utarbeide disse tabellene med felles teknisk standarder og formater for å muliggjøre en effektiv automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen. De tekniske standardene og formatene skal omfatte sett med opplysninger som skal inngå i mappingstabellene og en syntaks til å uttrykke disse opplysningene med.

Medlemsstatene skal sikre at alle koder fra deres nasjonale, regionale og sektorspesifikke klassifikasjoner innen ledige stillinger og arbeidssøkerprofiler blir erstattet eller komplettert med de tilsvarende kodene fra den europeiske klassifikasjonen, ved bruk av mappingstabellene for kodekonvertering før de stilles til rådighet for EURES-portalen. Mappingstabellene skal stilles til rådighet ved å offentliggjøre dem på ESCOs tjenesteplattform ved bruk av gjeldende standarder og formater (ESCO - den europeiske klassifiseringen som omfatter en felles liste over ferdigheter, kompetanser og yrker).

Kommisjonen skal sørge for nødvendige tekniske standarder og formater og egnende tekniske applikasjoner til støtte for dette arbeidet. Det skal særlig omfatte å stille en applikasjon til rådighet til hjelp ved utarbeidelse og oppdatering av fortegnelser og mappingstabeller.

Samordningsgruppen for EURES skal en gang i året foreta en gjennomgang av anvendelsen av beslutning 2018/1021. EU-kommisjonen kan oppdatere de tekniske standardene og formatene hvis dette er nødvendig for effektiv automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen.

Kommisjonen skal rådspørre samordningsgruppen for EURES før det vedtas noen ny versjon av de tekniske standardene og formatene og stille disse til rådighet på EURES-portalens ekstranett.

Alle medlemsstater skal utpeke et sentralt kontaktpunkt for håndtering av alle henvendelser, spørsmål og meddelelser av teknisk art knyttet til beslutning 2018/1021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 inkorporeres i EØS-arbeidstakarlova. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 inntas i forskrift om fri rørsle av arbeidstakarar mv..

Gjennomføringsbeslutningen vil kreve endring i norsk lovgivning. Det er behov for å ta forbehold om Stortingets samtykke I henhold til EØS-avtalen artikkel 103.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen anses å ha økonomiske og administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten knyttet til utviklingen av IKT-løsninger. Det gjelder behovet for å utarbeide konverteringstabeller for å sikre mapping mellom den nasjonale klassifikasjonen og den europeiske klassifikasjonen, slik at man sikrer interoperabilitet. Mapping betyr at alle de ulike nasjonale klassifiseringssystemene knytter seg opp mot ESCO. Videre må etaten, gjennom oversettelse, sikre at den europeiske klassifikasjonen for ferdigheter, kompetanse og yrker også er tilgjengelig på norsk.

De økonomiske konsekvensene for fordningen og de tilknyttede gjennomføringsbeslutnigene er omtalt samlet i et eget EØS-notat om forordning 2016/589.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Rettsakten har vært vurdert av speisalutvalget for arbeidsmiljø, fribevegelighet av personer arbeidstakere, der berørete departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten akseptabel og relevant.

Vurdering
EURES-nettverket er et viktig samarbeid for å legge til rette for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Forordning (EU) 2016/589 etablerer en felles IT-plattform for å samle ledige stillinger, jobbsøknader og CV-er i EU/EØS og stille dem til rådighet for EURES-portalen.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli fastlegger de tekniske standarder og formater som er nødvendige for automatisk matching gjennom den felles IT-plattform ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitiet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen som antas å understøtte et slikt felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til beslutningen inntas i forskrift om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området mv.

Status
Kommisjonens vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 18. juli 2018. Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 15. august 2018.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 302/2019. 13. desember 2020 å innlemme forordning (EU) nr. 2016/589 og tilhørende gjennomføringsbeslutninger, i EØS-avtalen. Stortinget samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning er nødvendig etter Grunnloven § 26 andre ledd, og Norge deltok derfor i beslutningen med konstitusjonelt forbehold etter EØS-avtalen artikkel 103 nr. 1.

Et forslag til å inkorporere forordning (EU) nr. 2016/589 og tilhørende beslutninger i norsk rett var på høring fra 29. april 2020 til 15. mai 2020. Justis- og beredskapsdepartementet foreslo at gjennomføringsbeslutningene skulle inntas i forskrift om fri rørlse av arbeidstakarar innanfor EØS-området mv.

Stortinget fattet 10. desember 2020 vedtak om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om inkorporasjon av forordning 2016/589 og tilhørende gjennomføringsbeslutninger i EØS-avtalen i samsvar med Innst. 109 S (2020-2021).

Ikrafttredelse av forordning (EU) nr. 2016/589 og forskrift om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-omrdået mv. ble kunngjort 19. februar 2021 og trer i kraft 1.mars 2021 samme dag som EØS-komiteens beslutning om gjennomføring av beslutning (EU) 2018/1021 trer i kraft.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.07.2018
Anvendelsesdato i EU
08.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1021
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro