Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om vedtaking av dei tekniske standardane og formata som er naudsynte for å gjennomføre automatisert matching gjennom den felles IT-plattforma, ved bruk av den europeiske klassifiseringa og samverknaden mellom nasjonale system og den europeiske klassifiseringa

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1021 of 18 July 2018 on the adoption of technical standards and formats necessary for the operation of the automated matching through the common IT platform using the European classification and the interoperability between national systems and the European classification

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.3.2019)

Sammendrag av innhold
EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og EUs medlemsstater og EØS-statene og Sveits. Målet med EURES-nettverket er blant annet å styrke integreringen av arbeidsmarkedene i EU/EØSog fremme frivillig geografisk og yrkesmessig mobilitet mellom statene.

Norge har deltatt i EURES siden 1994. EURES er en integrert tjeneste i NAV og deltakelsen i EURES forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten. EURES i Norge er organisert slik at det strategiske ansvaret er plassert hos én fagenhet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, som utgjør det nasjonale koordineringskontoret, mens det operative ansvaret er tillagt NAV fylkene, som er EURES-medlemmer.

Europaparlamentet og Rådet vedtok 13. april 2016 forordning (EU) 2016/589 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og økt integrering av arbeidsmarkedene. Forordningen gjenetablerer og omstrukturerer EURES-nettverket, med formål om å bli ytterligere styrket. Forordningen endrer regelverket for samarbeidet innen EURES–nettverket, jf. forordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene, og avspeiler nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger.

Forordning (EU) 2016/589 og 492/2011 er omtalt i egne EØS-notater.

Det følger av artikkel 19 (6) i forordning (EU) 2016/589 at EU-kommisjonen, ved hjelp av den europeiske klassifiseringen (ESCO) og interoperabiliteten mellom de nasjonale systemene og den europeiske klassifiseringen, skal vedta de tekniske standardene og formater som er nødvendige for å innføre automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen,.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om fastsettelse av de tekniske standarder og formater som er nødvendige for automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen, skisserer nærmere bestemmelser for anvendelse av artikkel 19 (6).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2016/589 erstatter regelsettet for EURES som er nedfelt i kapittel II i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 492/2011 om fri bevegelighet av arbeidskraft i medlemslandene. Forordning 492/2011 er i sin helhet gjennomført i norsk rett i EØS-arbeidstakarlova av 14. desember 2012. Artikkel 39 i forordning 2016/589 regulerer endringen av forordning 492/2011 og gir en opplisting av hvilke artikler i forordning 492/2011 som oppheves ved ikrafttredelsen av forordning 2016/589. Bestemmelsene i forordning 2016/589 tas inn som vedlegg 2 i EØS-arbeidstakarlova. Det samme gjelder kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av beslutningen anses å ha økonomiske og administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten. Etaten må utarbeide konverteringstabeller for å sikre mapping mellom den nasjonale klassifikasjonen og den europeiske klassifikasjonen, slik at man sikrer interoperabilitet. Mapping mellom den nasjonale klassifikasjonen på den ene siden og den europeiske klassifikasjonen på den andre krever at konverteringstabellene regelmessig oppdateres for mapping. Videre må etaten, gjennom oversettelse, sikre at den europeiske klassifikasjonen for ferdigheter, kompetanse og yrker også er tilgjengelig på norsk..

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært forelagt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Deres vurdering er hensyntatt i vurderingene nedenfor.

Vurdering
EURES-nettverket er et viktig samarbeid for å legge til rette for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Forordning (EU) 2016/589 etablerer en felles IT-plattform for å samle ledige stillinger, jobbsøknader og CV-er i EU/EØS og stille dem til rådighet for EURES-portalen.

For å muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og arbeidssøkerprofiler er det hensssiktsmessig at opplysningene utveksles etter et ensartet system med felles tekniske standarder og formater. For å sikre flerspråklig matching av høy kvalitet på den felles IT-plattformen gir forordningen bestemmelser om bruk av en europeisk klassifikasjon av ferdigheter, kompetanser og yrker.

Medlemsstater som velger ikke å bruke den europeiske klassifikasjonen i sine nasjonale systemer for ledige stillinger og arbeidssøkerprofiler må utarbeide en mapping mellom klassifikasjonene som brukes av disse systemene, og den europeiske klassifikasjonen, slik at man sikrer interoperabilitet. Mappingen mellom nasjonale, regionale eller sektorspesifikke klassifikasjoner på den ene siden og en europeisk klassifikasjon på den andre krever at det utarbeides og regelmessig oppdateres fortegnelser og tabeller for mapping.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli fastlegger de tekniske standarder og formater som er nødvendige for automatisk matching gjennom den felles IT-plattform ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitiet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen som antas å understøtte et slikt felles rammeverk for et mer velfungerende arbeidsmarked i EU/EØS-området.

Medlemsstatene skal utarbeide disse tabellene med felles teknisk standarder og formater for å muliggjøre en effektiv automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen. De tekniske standardene og formatene skal omfatte sett med opplysninger som skal inngå i mappingstabellene og en syntaks til å uttrykke disse opplysningene med.

Medlemsstatene skal sikre at alle koder fra deres nasjonale, regionale og sektorspesifikke klassifikasjoner innen ledige stillinger og arbeidssøkerprofiler blir erstattet eller komplettert med de tilsvarende kodene fra den europeiske klassifikasjonen, ved bruk av mappingstabellene for kodekonvertering før de stilles til rådighet for EURES-portalen. Mappingstabellene skal stilles til rådighet ved å offentliggjøre dem på ESCOs tjenesteplattform ved bruk av gjeldende standarder og formater (ESCO - den europeiske klassifiseringen som omfatter en felles liste over ferdigheter, kompetanser og yrker).

Kommisjonen skal sørge for nødvendige tekniske standarder og formater og egnende tekniske applikasjoner til støtte for dette arbeidet. Det skal særlig omfatte å stille en applikasjon til rådighet til hjelp ved utarbeidelse og oppdatering av fortegnelser og mappingstabeller.

Samordningsgruppen for EURES skal en gang i året foreta en gjennomgang av anvendelsen av beslutning 2018/1021. EU-kommisjonen kan oppdatere de tekniske standardene og formatene hvis dette er nødvendig for effektiv automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen.

Kommisjonen skal rådspørre samordningsgruppen for EURES før det vedtas noen ny versjon av de tekniske standardene og formatene og stille disse til rådighet på EURES-portalens ekstranett.

Alle medlemsstater skal utpeke et sentralt kontaktpunkt for håndtering av alle henvendelser, spørsmål og meddelelser av teknisk art knyttet til beslutning 2018/1021.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europaparlamentet og Rådet vedtok Forordning (EU) 2016/589 13. april 2016. Forordningen trådte i kraft i EU-medlemslandene 12. mai 2016. Forordningen er per dags dato ikke behandlet I EØS-komiteen.

Artikkel 38 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 1296/2013 og artikkel 39 av forordningen viser til endringer i Europaparlamentet og Rådet Forordning (EU) 492/2011.

Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU erstattes.

Kommisjonens vedtok gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 18. juli 2018.

Gjennomføringsbeslutningen trådte i kraft 15. august 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.07.2018
Anvendelsesdato i EU
08.08.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet