Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - beslutning nr. F3 av 19. desember 2018 om fortolkningen av artikkel 68 til forordning (EF) nr. 883/2004 med hensyn til metoden for beregning av differansetillegg

Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems — Decision No F3 of 19 December 2018 concerning the interpretation of Article 68 of Regulation (EC) No 883/2004 relating to the method for the calculation of the differential supplement

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I artikel 68, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsættes det, at når der er tale om samtidig ret til familieydelser i henhold til lovgivningen i mere end én medlemsstat, udbetales der familieydelser i overensstemmelse med den lovgivning, der har prioritet i henhold til nævnte artikels stk. 1. Rettigheder til familieydelser, der skal udbetales i henhold til en eller flere andre modstridende lovgivninger, suspenderes op til det beløb, der er fastsat i førstnævnte medlemsstats lovgivning, og et forskelsbetinget supplement udredes om fornødent for den del, der overstiger dette beløb.

(2) For at fremme en ensartet anvendelse af forordning (EF) nr. 883/2004 er den administrative kommission derfor enig i, at der bør fastlægges en ensartet procedure til gennemførelse af nævnte artikel med hensyn til sammenligningen mellem de beløb, der er fastsat i de pågældende to eller flere lovgivninger, og med hensyn til fastsættelsen af det forskelsbetingede supplement, som den pågældende institution måtte skulle betale.

Beslutningen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
16.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet