Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: ajourføring av gjennomføringsbestemmelser om forespørsler fra og autentifisering av transportører

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1217 av 26. juli 2021 om fastsettelse av bestemmelser og vilkår for kontrollforespørsler fra transportører, bestemmelser om databeskyttelse og sikkerhet for transportørenes autentiseringsordning og nødsprosedyrer i tilfelle tekniske hindringer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1217 of 26 July 2021 laying down the rules and conditions for verification queries by carriers, provisions for data protection and security for the carriers’ authentication scheme as well as fall back procedures in case of technical impossibility

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2021

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2018/1240 oprettes et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, og som søger at komme ind på medlemsstaternes område.

(2) Formålet med denne forordning er at fastsætte regler og betingelser for transportvirksomheders kontrolforespørgsler samt at fastsætte bestemmelser om databeskyttelse og sikkerhed i forbindelse med transportvirksomhedernes autentifikationsordning og nødprocedurer i tilfælde af teknisk umulighed. Forpligtelserne i denne forordning gælder for luft- og søtransportvirksomheder samt internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, og som indrejser på medlemsstaternes område.

(3) I henhold til artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 skal luft- og søtransportvirksomheder samt internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, sende en forespørgsel til det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse for at kontrollere, om rejsende, der er omfattet af kravet om en rejsetilladelse, er i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse. En sådan forespørgsel skal foretages ved hjælp af sikker adgang til gatewayfaciliteten for transportvirksomheder.

(4) Transportvirksomhederne bør have adgang til grænsefladen for transportvirksomheder ved hjælp af en autentifikationsordning. Denne gennemførelsesforordning bør indeholde bestemmelser om databeskyttelse og sikkerhed for autentifikationsordningen i henhold til artikel 45, stk. 3, i forordning (EU) 2018/1240 med henblik på at give transportvirksomhederne eksklusiv adgang til gatewayfaciliteten for transportvirksomheder.

(5) For at kunne opfylde deres forpligtelse bør transportvirksomheder, der opererer i og transporterer passagerer til medlemsstaternes område, gives adgang til gatewayfaciliteten for transportvirksomheder.

(6) Der bør fastsættes tekniske regler for meddelelsesformatet og autentifikationsordningen for at gøre det muligt for transportvirksomheder at forbinde sig til og anvende gatewayfaciliteten for transportvirksomheder, der skal specificeres i de tekniske retningslinjer, som er en del af de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 73 i forordning (EU) 2018/1240, og som skal vedtages af Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA).

(7) Transportvirksomhederne bør kunne angive, at passagererne falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/1240, og i så fald bør transportvirksomheden modtage et automatisk »Ikke relevant« svar fra gatewayfaciliteten for transportvirksomheder uden at søge i den skrivebeskyttede database og uden logføring.

(8) Denne forordning bør gælde for luft- og søtransportvirksomheder samt internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, og som indrejser på medlemsstaternes område. Grænsekontrol med henblik på indrejse på medlemsstaternes område kan gå forud for ombordstigningen. I sådanne tilfælde bør transportvirksomheden fritages for forpligtelsen til at kontrollere de rejsendes rejsetilladelser.

(9) I henhold til artikel 83 i forordning (EU) 2018/1240 bør de regler, der gælder for transportvirksomheder, i overgangs- og henstandsperioder tilpasses de særlige forhold, der gør sig gældende for disse perioder. Rejsende bør have lov til at indrejse uden en rejsetilladelse i overgangsperioden, da en sådan tilladelse bør være valgfri. Overgangsperioden efterfølges af en henstandsperiode, hvor rejsende bør have lov til at rejse ind i Schengenområdet uden rejsetilladelse, hvis det er deres første indrejse i løbet af denne henstandsperiode.

(10) For at sikre, at kontrolforespørgslen er baseret på så ajourførte oplysninger som muligt, bør forespørgsler ikke indgives tidligere end 48 timer før det planlagte afgangstidspunkt.

(11) Passagerer, der skal være i besiddelse af en gyldig rejsetilladelse, bør anses for at være i besiddelse af en sådan tilladelse, hvis transportvirksomheden har afsendt forespørgsel til grænsefladen for transportvirksomheder inden for 48 timer før det planlagte afgangstidspunkt og modtaget »OK«. Der kan være tilfælde, hvor en transportvirksomhed ikke er i stand til at foretage en forespørgsel som omhandlet i artikel 45, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1240 på grund af en teknisk fejl i en hvilken som helst del af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse. For at begrænse eventuelle negative følger af en sådan fejl er det nødvendigt at fastsætte detaljerede regler for nødprocedurerne, jf. artikel 46 i forordning (EU) 2018/1240.

(12) For at sikre, at de oplysninger, som transportvirksomhederne har adgang til, er nøjagtige og i overensstemmelse med de oplysninger, der er lagret i det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse, bør den database, der er omhandlet i artikel 45, stk. 4, i forordning (EU) 2018/1240, ajourføres efter behov.

(13) Kommissionen, eu-LISA og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at informere alle kendte transportvirksomheder om, hvordan og hvornår de kan registrere sig. Efter vellykket afslutning af registreringsproceduren og, hvor det er relevant, en vellykket afprøvning bør eu-LISA tilslutte transportvirksomheden til grænsefladen for transportvirksomheder.

(14) Transportvirksomheder bør have adgang til en webformular på et offentligt websted, der giver dem mulighed for at anmode om bistand. Når transportvirksomheder anmoder om bistand, bør de modtage en bekræftelse, der indeholder et sagsnummer. eu-LISA eller den centrale ETIAS-enhed kan kontakte transportvirksomheder, der har modtaget et sagsnummer, med alle nødvendige midler, herunder pr. telefon, for at give et passende svar.

(15) Denne forordning berører ikke anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF.

(16) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2018/1240, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EU) 2018/1240 imidlertid udbygger Schengenreglerne, meddelte Danmark i henhold til nævnte protokols artikel 4 den 21. december 2018 sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2018/1240 i sin nationale lovgivning.

(17) Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i. Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(18) For så vidt angår Island og Norge, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(19) For så vidt angår Schweiz, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

(20) For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(21) For så vidt angår Cypern, Bulgarien, Rumænien og Kroatien udgør denne forordning en retsakt, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2011.

(22) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 30. april 2021.

(23) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for intelligente grænser (ETIAS) —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.07.2021
Anvendelsesdato i EU
16.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet