EU-henstilling om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2021/1222 av 20. juli 2021 om utarbeiding av en 'praktisk håndbok' om europeisk samarbeid om kystvaktfunksjoner

Commission Recommendation (EU) 2021/1222 of 20 July 2021 establishing a ‘Practical Handbook’ on European cooperation on coast guard functions

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 27.7.2021

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Ifølge de ovennævnte artikler i forordningerne om oprettelse af de tre EU-agenturer stiller Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne, EFCA, EMSA og Frontex en praktisk håndbog om europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner til rådighed (herefter »håndbogen«). Håndbogen skal indeholde retningslinjer, anbefalinger og bedste praksis for udvekslingen af oplysninger.

(2) De tre agenturer arbejder tæt sammen inden for agentursamarbejdsrammen, i overensstemmelse med deres retsgrundlag og med direkte støtte fra Europa-Kommissionen. De yder forstærket støtte og bistand til nationale myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner på nationalt plan og EU-plan samt i relevant omfang på internationalt plan.

(3) Europa-Kommissionen pålagde de tre agenturer at udarbejde håndbogen i tæt samarbejde med medlemsstaternes eksperter.

(4) Den reviderede handlingsplan for Den Europæiske Unions strategi for maritim sikkerhed (EUMSS), som Rådet vedtog den 26. juni 2018, erindrer om vigtigheden af at håndtere kystvagtaspekterne i forbindelse med maritim sikkerhed gennem fremme af synergier mellem civile og militære aktører, der varetager kystvagtfunktioner. Planen tilskynder EFCA, EMSA og Frontex til fortsat at uddybe deres tværfaglige samarbejde på dette område —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet