Retningslinjer for sesongarbeidere i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen. Retningslinjer for sesongarbeidere i EU i forbindelse med covid-19-utbruddet

Communication from the Commission. Guidelines on seasonal workers in the EU in the context of the Covid-19 outbreak

Siste nytt

Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 16.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 16.7.2020)

Coronavirus: Europa-Kommissionen opfordrer til, at der gøres en indsats for at beskytte sæsonarbejdere

Europa-Kommissionen fremlægger i dag retningslinjer for at sikre beskyttelsen af sæsonarbejdere i EU i forbindelse med coronaviruspandemien. Den vejleder nationale myndigheder, arbejdstilsyn og arbejdsmarkedets parter om, hvordan sæsonarbejderes rettigheder, sundhed og sikkerhed garanteres, og om, hvordan de sikrer, at sæsonarbejdere kender deres rettigheder.

Sæsonarbejdere, der krydser grænserne, har en bred vifte af rettigheder, men som følge af deres arbejdes midlertidige karakter kan de være mere sårbare over for usikre arbejds- og levevilkår. Coronaviruspandemien har gjort disse vilkår mere synlige, og i nogle tilfælde har den forværret dem. I nogle tilfælde kan sådanne problemer øge risikoen for covid-19-klynger.

Nicolas Schmit, kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder, udtaler: "Hvert år bidrager hundredtusindvis af sæsonarbejdere til at understøtte yderst vigtige sektorer i EU's økonomi, såsom fødevarer og landbrug. Coronaviruspandemien har kastet lys over sæsonarbejdernes udfordrende leve- og arbejdsvilkår. Det skal der gøres noget ved. Vores retningslinjer er en påmindelse til EU-landene og virksomhederne om at sikre, at de opfylder deres forpligtelser til at beskytte uundværlige, men også sårbare arbejdstagere."

Selv om Kommissionen overvåger, at EU-reglerne vedrørende sæsonarbejdere anvendes korrekt, er det de nationale myndigheders ansvar, at det sker. Der er derfor behov for passende foranstaltninger hurtigst muligt.

Retningslinjerne dækker en række aspekter, såsom:

 • sæsonarbejderes ret til at arbejde i et EU-land, uanset om de er EU-statsborgere eller kommer fra lande uden for EU
 • passende leve- og arbejdsvilkår, herunder fysisk afstand og passende hygiejneforanstaltninger
 • klar kommunikation til arbejdstagerne om deres rettigheder
 • sort arbejde
 • aspekter inden for socialsikring.
Aktioner på nationalt niveau

I retningslinjerne opfordres de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter til at gøre en fornyet indsats for leve op til deres ansvar for at sikre, at reglerne anvendes og håndhæves korrekt. De indeholder konkrete anbefalinger og forslag til aktiviteter, der kan gennemføres på nationalt plan eller på EU-plan, f.eks. ved at:

 • opfordre EU-landene til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre rimelige arbejds- og levevilkår for sæsonarbejdere
 • opfordre EU-landene til at øge bevidstheden om de krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der berører sæsonarbejdere, hjælpe arbejdsgiverne med at gennemføre de relevante retlige krav og give klare oplysninger til arbejdstagerne på et sprog, de forstår
 • opfordre EU-landene til at yde praktisk vejledning til mindre virksomheder
 • bede EU-landene om at styrke inspektioner på stedet for at sikre en korrekt anvendelse af reglerne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for sæsonarbejdere.

Kommissionen vil fortsat arbejde sammen med EU-landene, arbejdsmarkedets parter, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) på dette vigtige område.

EU's tiltag

Kommissionen har planlagt en række tiltag for at forbedre beskyttelsen af sæsonarbejderes rettigheder, herunder:

 • en undersøgelse med indsamling af data om sæsonarbejde inden for EU og udpegning af de vigtigste udfordringer, herunder i forbindelse med underkontrahentvirksomhed
 • en undersøgelse af højrisikoerhverv, herunder sæsonarbejdere, foretaget af EU-OSHA i tæt samarbejde med Udvalget af Arbejdstilsynschefer
 • en oplysningskampagne rettet mod sektorer, der er mere eksponeret for sæsonarbejde, koordineret af ELA
 • en høring af de europæiske arbejdsmarkedsparter om sæsonarbejdere
 • en undersøgelse med henblik på en komparativ analyse i forskellige EU-lande gennem netværket af juridiske eksperter i fri bevægelighed og koordinering af socialsikring (MoveS)
 • støtte til EU-landene gennem den europæiske platform til bekæmpelse af sort arbejde og kampagnen #EU4FairWork for at udbrede kendskabet til rettigheder og forpligtelser blandt arbejdstagere og arbejdsgivere.

Baggrund

I de retningslinjer, der fremlægges i dag, mindes der om sæsonarbejderes rettigheder uanset deres status: om de er EU-borgere eller tredjelandsstatsborgere, herunder dem, der regelmæssigt arbejder i udlandet på eget initiativ, eller om de er udstationeret, f.eks. gennem vikar- og rekrutteringsbureauer.

Det er afgørende, at sæsonarbejdere og deres arbejdsgivere har alle de oplysninger, de har brug for, både med hensyn til den beskyttelse, de nyder, og de forpligtelser, de skal opfylde.

Mere end 17,6 millioner EU-borgere bor eller arbejder i et andet EU-land end det, hvor de er statsborgere. Visse sektorer i den europæiske økonomi, navnlig landbrugsfødevare- og turismesektoren, er afhængige af støtte fra sæsonarbejdere fra EU-lande og tredjelande i bestemte perioder af året. Kommissionen skønner, at det gennemsnitlige antal aktive sæsonarbejdere i EU pr. år ligger mellem flere hundrede tusind og en million.

Selv om Kommissionen overvåger, at EU-reglerne og de nationale regler anvendes korrekt i forhold til sæsonarbejdere i EU, ligger ansvaret for, at disse regler anvendes korrekt, hos de nationale myndigheder. For at beskytte sæsonarbejdere opfordres EU-landene til at intensivere håndhævelsen af eksisterende EU-lovgivning og national lovgivning og styrke inspektioner i denne henseende, herunder med støtte fra Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA).

Disse retningslinjer supplerer retningslinjerne for udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed under covid-19-udbruddet, der blev offentliggjort den 30. marts 2020, og er en reaktion på Europa-Parlamentets opfordring i dets beslutning af 19. juni 2020 om beskyttelse af grænsearbejdere og sæsonarbejdere.

Yderligere oplysninger

Retningslinjer for sæsonarbejdere i EU i forbindelse med covid-19-udbruddet (16. juli 2020)

Retningslinjer for udøvelse af arbejdskraftens frie bevægelighed under covid-19-udbruddet (30. marts 2020)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.07.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet