Beslutningsprosess: tjenester og etablering

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser
D082032/01
32022R1463

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Tjenestedirektivet
KOM(2004) 2
32006L0123 Nr. 45/2009
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
D058236/01
32018R1263 Nr. 246/2021
Advokatdirektivet
31998L0005 Nr. 85/2002
Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester
KOM(2006) 594
32008L0006 Nr. 136/2020
Postdirektivet (første): utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet
31997L0067 Nr. 91/1998
Pakkelevering over grensene
KOM(2016) 285
32018R0644 Nr. 246/2021
Den europeiske regulatørgruppen for posttjenester (ERGP)
32010D0811(01) Nr. 136/2020
Geoblokkeringsforordningen mot geografisk blokkering ved e-handel
KOM(2016) 289
32018R0302 Nr. 311/2019
IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked
KOM(2011) 522
32012R1024 Nr. 102/2015
Prinsippene for SOLVIT-nettverket
32013H0461 Nr. 241/2016
Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer
32014D0148 Nr. 280/2014
Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser
32010D0425 Nr. 97/2011
Tjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektroniske signaturer
32011D0130 Nr. 21/2012
Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting
32009D0739 Nr. 86/2010
Adgang til å yte tjenester: tilpasninger av visse rettsakter i forbindelse med Bulgarias og Romanias tiltredelse
32006L0101 Nr. 132/2007
Postdirektivet (andre): endringsbestemmelser om åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
KOM(2000) 319
32002L0039 Nr. 168/2002