Elektronisk informasjonsutveksling mellom landene i forbindelse med tjenesteyting

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/739/EF av 2. oktober 2009 om praktiske anordninger for elektronisk utveksling av informasjon mellom medlemsstatene i henhold til kapittel VI i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked

Commission Decision 2009/739/EC of 2 October 2009 setting out the practical arrangements for the exchange of information by electronic means between Member States under Chapter VI of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2011)

Sammendrag av innhold
Beslutningen slår fast at Europakommisjonens databasesystem for elektronisk utveksling av informasjon mellom EØS-statene Internal Market Information System (IMI) skal benyttes til utveksling av informasjon i henhold til kapittel 6 i direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet). Dette omfatter

(i) anmodninger om informasjon og utføring av inspeksjoner i henhold til tjenestedirektivet kapittel 6,

(ii) varsler i henhold til tjenestedirektivet artikkel 29 nr. 3 og artikkel 32 nr. 1,

(iii) unntak i enkeltsaker i henhold til tjenestedirektivet artikkel 35 jf. artikkel 18.

Utveksling og behandling av informasjon skal skje i samsvar med direktivene 95/46/EF og 2002/58/EF, forordning 45/2001 og beslutning 2008/49/EF.

Merknader
Bestemmelsene om administrativt samarbeid i tjenestedirektivet forplikter norske myndigheter til å samarbeide med myndigheter i andre EØS-stater på forespørsel. De innebærer også at norske myndigheter har krav på tilsvarende samarbeid. Bestemmelsene er gjennomført i tjenesteloven kapittel 6 som trer i kraft 28. desember 2009. Utfyllende bestemmelser til tjenesteloven, blant annet plikt for norske myndigheter til å benytte IMI ved det omtalte administrative samarbeidet, er foreslått gjennomført i forskrift til tjenesteloven.

Innlemmelse av beslutningen i EØS-avtalen innebærer at norske myndigheter som regulerer tjenestevirksomhet som omfattes av tjenestedirektivet, må registreres i IMI-databasen som ansvarlig myndighet. Hver myndighet må opprette en IMI-bruker, som kan motta, sende og behandle forespørsler fra ansvarlige myndigheter i andre EØS-stater. Dette vil medføre noe merarbeid, men det antas at den praktiske bruken av IMI vil være av overkommelig karakter innenfor eksisterende budsjett- og personalrammer.

For de involverte myndighetene vil bruk av IMI kunne føre til raskere og mer korrekt saksbehandling og bedre tilsynssamarbeid på tjenestedirektivets område. For norsk næringsliv vil ansvarlige myndigheters bruk av IMI kunne føre til raskere og mer korrekt behandling av søknader om tillatelse til å drive tjenestevirksomhet. Dette kan spare næringslivet for kostnader ved etablering eller grensekryssende tjenesteyting i andre EØS-stater. Bedre tilsynssamarbeid vil også være et gode for tjenesteytere som driver innenfor lovens rammer. Myndighetenes bruk av IMI antas derfor å gi positive konsekvenser for norsk næringsliv.

Beslutningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift (2009-12-8 nr. 1644) om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter, som trådte i kraft 28. desember 2009.

Sakkyndige instansers merknader
Bruk av IMI til det administrative samarbeidet under tjenestedirektivet er forutsatt i Ot.prp. nr. 70 (2008-2009) avsnitt 9.2 s. 109-110, og i høring om forskrift til tjenesteloven. Instansene som hadde merknader til IMI var positive til systemet. Ut over dette har ingen instanser meldt om at bruk av IMI kan medføre problemer elle behov for økte ressurser.

Vurdering
Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 2. juli 2010. Innholdet i beslutningen ble faktisk gjennomført i norsk rett ved forskrift (2009-12-8 nr. 1644) om tjenestevirksomhet og administrativt samarbeid mellom myndigheter, som trådte i kraft 28. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.10.2009
Anvendelsesdato i EU
27.10.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 57-59
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0739
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro