Liste over registrerte sertifikatutstedere av elektroniske signaturer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/662/EU av 14. oktober 2013 som implementerer endringer til kommisjonsbeslutning 2009/767/EF som gjelder etablering, vedlikehold og publikasjon av trusted lists for sertifisering av tjenesteytere akkreditert i medlemslandenemedlemslandene

Commission Implementing Decision 2013/662/EU of 14 October 2013 amending Decision 2009/767/EC as regards the establishment, maintenance and publication of trusted lists of certification service providers supervised/accredited by Member States

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.06.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen endrer beslutning 2009/767/EF, som gir EØS-statene plikt til å etablere, vedlikeholde og offentliggjøre en liste over sertifikatutstedere som de har akkreditert eller fører tilsyn med. Dette skal bidra til den praktiske gjennomføringen av tjenestedirektivet (direktiv 2006/123/EF) og skal gjøre det enklere å gjennomføre elektroniske prosedyrer over landegrensene via kontaktpunktet for tjenester. I henhold til beslutning 2009/767/EF plikter landene å føre en liste over utstedere av kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur i Norge (”Trusted list”). Denne listen skal vedlikeholdes, offentliggjøres og notifiseres. Et elektronisk sertifikat identifiserer undertegneren av en elektronisk signatur. Det elektroniske sertifikatet inneholder unik data om undertegneren. I henhold til endringsbeslutning 2013/662/EU plikter landene nå å ha to eller flere sertifikater, hvor et sertifikat skal brukes for signering av listen og minst ett sertifikat skal være tilgjengelig som reserve dersom signeringssertifikatet kompromitteres. Det er Post- og teletilsynet (PT) som fører tilsyn med utstedere av kvalifiserte sertifikater for elektronisk signatur i Norge. PT har opprettet en liste (”Trusted list”) over sertifikatutstedere som er registrert i henhold til esignaturloven, og som er underlagt tilsyn etter samme lov. PT vedlikeholder, offentliggjør og notifiserer listen via Nærings- og fiskeridepartementet til EFTAs overvåkningsorgan ved eventuelle endringer. I henhold til gjeldende endringsbeslutning plikter ansvarlig organ for Trusted List å ha tilgjengelig minst ett reservesigneringssertifikat dersom signeringssertifikatet kompromitteres. Dette reservesigneringssertifikatet skal offentliggjøres og notifisere til Europakommisjonen (og EFTAs overvåkningsorgan).

Både beslutning 2009/767/EF og tjenestedirektivet 2006/123/EF ble funnet EØS-relevante og akseptable, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er vurdert til ikke å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten - direktiv 2006/123/EF - ble innlemmet i EØS-avtalen 9.juni 2009 ved EØS-komitèbeslutning 45/2009. Direktiv 2006/123/EF er gjennomført i norsk rett ved tjenesteloven, som trådte i kraft 28.desember 2009. Beslutning 2009/767/EF ble innlemmet i EØS-avtalen 01.10.2010 ved EØS-komitèbeslutning 102/2010. Gjennomføring av beslutningen har ikke krevd endring i lov eller forskrift, da den kun inneholder forpliktelser rettet mot statene. Likeledes vil ikke implementering av beslutning 2013/662/EU kreve endring i lov eller forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Beslutning 2013/662/EU behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Rekommandasjonen er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Vurdering
Beslutning 2013/662/EU vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.02.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0662
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro