Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: endringsbestemmelser om covid-19-mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1023 av 15.juli 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1765 med hensyn til grensekryssende utveksling av data mellom nasjonale mobilapplikasjoner for smittesporing og varsling for å bekjempe covid-19-pandemien

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1023 of 15 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/1765 as regards the cross-border exchange of data between national contact tracing and warning mobile applications with regard to combatting the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2021)

Sammendrag av innhold
Som ledd i håndteringen av Covid-19 pandemien har Europakommisjonen, i samarbeid med medlemslandene gjennom eHealth Network, utviklet et teknisk knutepunkt (digital infrastruktur, felles standarder og grensesnitt) for nasjonale mobile smittesporingsapplikasjoner - "Federation Gateway Services". Knutepunktet skal gjøre det enklere for den som bruker nasjonale smittesporingsapplikasjoner å varsle nærkontakter ved bekreftet smitte, og er således et viktig tiltak for å kunne lempe på reiserestriksjoner innad i EU/EØS. Løsningen kan kun benyttes av landenes offisielle smittesporingsapplikasjoner. Den norske smittesporingsapplikasjonen Smittestopp ble koplet til knutepunktet 15.2.2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge, men er et viktig tiltak for sterkere integrasjon mellom Norge og EU på helseberedskapsområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utvikling og drift av norsk tilknytting til Federation Gateway Service er finansiert gjennom bevilgning til Folkehelseinstituttet for pandemihåndtering. Folkehelseinstituttet forvalter Smittestopp, og derigjennom også avtalen med Eu om norsk tilknytting til Federation Gateway Service.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
17.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet