Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
28.10.2019 Energispareforpliktelser i henhold til energieffektiviseringsdirektivet
26.10.2019 Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED)
26.10.2019 Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
22.10.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller
22.10.2019 Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA
22.10.2019 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet
21.10.2019 Midlertidig økt veterinær kontroll og beskyttelsestiltak i forbindelse med import av visse varer fra enkelte tredjeland
21.10.2019 Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
21.10.2019 Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
21.10.2019 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
21.10.2019 Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
21.10.2019 Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
21.10.2019 Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
21.10.2019 Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
21.10.2019 Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
21.10.2019 Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
20.10.2019 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
19.10.2019 Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for brucellose og visse regioner i Italia som offisielt fri for Aujeszkys sykdom hos storfebesetninger
19.10.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
19.10.2019 Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
19.10.2019 Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogen-sirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
19.10.2019 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
19.10.2019 Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
19.10.2019 Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
19.10.2019 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
19.10.2019 Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
19.10.2019 Biocider: godkjenning av produktfamilien "Contec IPA Product Family"
19.10.2019 Godkjenning av biocidproduktet "CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol"
19.10.2019 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
19.10.2019 Biocider: godkjenning av produktfamilien "Pal IPA Product Family"
19.10.2019 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.10.2019 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
16.10.2019 Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
13.10.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
10.10.2019 Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll

Sider