Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til flyytelse, alternativ alternativ strømforsyning for cockpit-taleregistratorer, opptak ombord på lette fly, og ikke-ETOPS-operasjoner med ytelse klasse A-fly som har en maksimal operativ passasjersetekonfigurasjon på 19 eller mindre

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 as regards requirements for aeroplane performance, alternate power supply for cockpit voice recorders, in-flight recording for light aircraft, and non-ETOPS operations with performance class A aeroplanes thathave a maximum operational passenger seating configuration of 19 or less

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2019)

Sammendrag av innhold
EASA har publisert Opinion 02/2019 som inneholder forslag til endringer i forordning (EU) nr. 965/2012. Saken gjelder blant annet:

• Å forbedre tilgjengeligheten av data fra cockpit voice recorders (CVR) ved innføring av krav om lettvekts flight reccorders på vise typer lette fly som brukes i ervervsmessige operasjoner, samt stimulere til frivillig installasjon av slikt utstyr på andre luftfartøyer. Forslaget er utarbeidet som respons på flere sikkerhetsanbefalinger, og harmoniserer også reglene med ICAO annex 6. Det vil ikke bli krav om retro-fit, ettersom kravet kun skal gjelde for nyproduserte luftfartøyer.

• Utvidelse av operasjoner med visse ytelsesklasse A luftfartøyer som kan utføres uten ETOPS-godkjenning. Forslaget harmoniserer reglene med tilsvarende regler i USA og Canada.

• Innføring av unntak fra kravet om forsterket cockpit-dør for enkelte typer luftfartøyer.

• Innføring av krav om alternativ strømforsyning for CVR og nye mikrofoner for CVR for tunge luftfartøyer. Endringen skal føre til bedre tilgang på CVR-data, ettersom det hav vært flere tilfeller hvor disse har gått fri for strøm.

• Innføring av standarder for rapportering av rullebaneforhold (runway surface condition), og visse ytelseskrav for CAT mv. Denne endringen må sees i sammenheng med en kommende, korresponderende endring av flyplass-forordningen. Disse regelsettene skal samordnes, og endringene i OPS og ADR forordningene skal få samme ikrafttredelsestidspunkt.

Opinion 02/2019 forener ulike EASA regelverksarbeid som tidligere har vært publisert i ulike NPA-dokumenter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringsforordningen vil være hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 og som igjen har hjemmel i TFEU art.100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Foreløpig kan ikke Luftfartstilsynet si noe konkret om de økonomiske og administrative konsekvensene forslaget vil ha for norske aktører. Det antas at eiere av visse lette luftfartøy som brukes i erverksmessige operasjoner, og som nå må installere nye flight recordere, må påregne visse økonomiske kostnader, men det er ikke klart hvor mye dette vil kunne bety per enhet. For Luftfartstilsynet vil forslaget innebære noen administrative konsekvenser i form av oppdatering av sjekklister mv. Luftfartstilsynet har ikke identifisert at forslaget innebærer økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har ikke vært ute på høring.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Siden rettsakten har basis i forordning (EU) 2018/1139 kan den i utgangspunktet ikke behandles etter fast track-prosedyren.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
EASA har sendt ut Opinion 02/2019. Det forventes at saken skal diskuteres i neste møte i EASA-komiteen i juni 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.02.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet