Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 vedrørende viktig krav til miljøvern

(Under development) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council as regards essential requirements for environmental protection

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2017)

Sammendrag av innhold
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) ble i februar 2016 enige om enkelte endringer i ICAO Annex 16 "Environmental Protection" til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen). Dette inkluderte generelle endringer i eksisterende Volume I "Aircraft Noise" og Volume II "Motorutslipps standarder og anbefalte praksis (SARPs). CAEP var også enige om to nye standarder: en på ikke-flyktige partikler (nvPM) utslipp som skal inkluderes i Volume II, og en helt ny Volume III for fly CO2-utslipp.

EASA har en 7. november 2017, publisert Opinion No 09/2017 etter høringsinnpill basert på NPA 2017/01, som foreslår nødvendige endringer av det felleseuropeiske regelverket for å ivareta de endringene som det ble enighet om i CAEP / 10, jf. ovenfor. Mer spesifikt foreslås det endringer i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008 samt i vedlegg I (Part 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 og de relaterte akseptable metoder for etterlevelse (AMC) og veiledningsmateriell (GM) til denne forordningen. Videre foreslås det endringer i European Aviation Safety Agency (EASA) sertifiseringsspesifikasjoner (CSS) for 'flymotor utslipp og drivstoff "(CS-34)," flystøy "(CS-36) og' Aeroplane CO2-utslipp '(CS-CO2). AMC, GM og CS er såkalt "soft law" og vil derfor ikke bli gjennomført i norsk rett.

Med de foreslåtte endringene til forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 748/2012 sikre det at EUs regelverk innen luftfart og miljøvern er på linje med de nyeste internasjonale SARPs og tilhørende veiledningsmateriell.

Det forventes at de foreslåtte endringer vil opprettholde et høyt, ensartet nivå av miljøvern, samt gi like konkurransevilkår for alle aktører i luftfarten.

Merknader
Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Dersom forslaget i Opinion No 09/2017 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, vil endringsforordningen kunne gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) og dessuten må endringene tas inn i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dersom forslaget i Opinion No 09/2017 blir vedtatt som en endringsforordning til forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EU) nr. 748/2012, vil endringsforordningene kunne gjennomføres gjennom endring av hhv. forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften) og forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler til Part-21, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU-transport.

Luftfartstilsynet har sendt NPA 2017/01 på nasjonal høring i perioden 01.02.2017- 10.04.2017. Luftfartstilsynet har motatt 8 høringssvar, som alle er positive til forslaget.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner forslaget EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.
Andre opplysninger

Nærmere om OPINION No 09/2017

Etter sitt 10. møte (CAEP / 10) fra 1. til 12. februar 2016, anbefalte ICAO CAEP endringer i ICAO Annex 16, Vol I 'Aircraft Noise "og Vol II" flymotor Utslipp', samt etablering av en ny Vol III 'Aeroplane CO2-utslipp ". Disse anbefalingene er resultatet av arbeidet, som er utført i løpet av de tre årene før møtet i samsvar med CAEP / 10 Work Programme. De foreslåtte endringene ble vedtatt i ICAO mars 2017.

Endringene i Vol I av ICAO Annex 16 inkluderer oppdateringer til eksisterende flystøy mål. Ingen ny standard på flystøy ble anbefalt på CAEP / 10.

Endringene i bind II av ICAO Annex 16 inkluderer oppdateringer til eksisterende flymotor utslippsmål. I tillegg er en ny nvPM-utslipp massekonsentrasjon standard innført som kapittel 4 i del III. Dette suppleres av vedlegg 7, som inneholder sertifiseringsprosedyrer, herunder målemetodikk, systemdrift og instrumentkalibrering.

Vol III i ICAO Annex 16 introduserer et flys CO2-utslipp standard for både nye og i-produksjon flytyper.

I tillegg til endringene i ICAO Annex 16, CAEP / 10 godkjent i ICAO Doc 9501 'Environmental Technical Manual "(ETM), Vol I" Prosedyrer for støysertifisering av luftfartøyer ", Vol II" Prosedyrer for Utslipp Sertifisering av Aircraft Engines' og en ny Vol III 'Aeroplane CO2-utslipp ". De oppdaterte ETM Vols gir avklaringer og ekstra veiledningsmateriell som legger til rette for en harmonisert implementering av ICAO Annex 16.

Gjeldende EASA regler vil gi direkte henvisning til endringer i Vol I og II i ICAO Annex 16, samt spesifikke utgaver av ETM. Disse reglene må derfor endres for å sikre at EUs regelverk innen luftfart og miljøvern er på linje med de nyeste internasjonale SARPs og tilhørende veiledningsmateriell.

Status
EASA har 7. november 2017 publisert Opinion No 09/2017 basert på NPA (Notices of Proposed Amendment) 2017/01 "Implementation of CAEP/10 amendments on climate change, emission and noise og høringsinnspill fra denne. Ved sammenligning av forslaget i NPA 2017/01 og Opinion No 09/2017 er det ingen materielle endringer.

EASAs høring var åpen for kommentarer fra enhver offentlig eller privat part med høringsfrist til 17. april 2017. Luftfartstilsynet har i tillegg sendt NPA 2017/01 på nasjonal høring fra 30. januar 2017 til 10. april 2017.

I tilknytning til det foreslåtte regelverket vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

Saken vil bli behandlet i EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer norske interesser.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.11.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet