REACH-forordningen: endringsbestemmelser om terfenyl