Planlegging og styring av fly- og helikopterdrivstoff

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til kravene til planlegging og styring av drivstoff/energi

(In preparation) Commission Implementing Regulation (EU) .../... amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for fuel/energy planning and management

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.2.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har lagt frem et forslag til forordning om «fuel/energy planning and management». Forordningen vil i sin helhet bestå av endringer i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner.

I forbindelse med publisering av forslaget skriver EASA at målet med regelverket er:

• å forbedre effektiviteten innen planlegging og styring av drivstoff/energi for fly som flyr kommersielt (CAT), samtidig som det opprettholdes et høyt sikkerhetsnivå,

• å innlemme de nyeste ICAO-reglene om drivstoffplanlegging og -styring (endringer i Chicagokonvensjonen Annex 6, del I, II og III), og

• å klargjøre og forenkle reglene for planlegging og styring av helikopterdrivstoff, inkludert påfylling med gående rotorer, hensyntatt dagens praksis i bransjen.

De nye reglene for drivstoffplanlegging, herunder valg av flyplasser og drivstoffstyring under flyging, introduserer konseptet «fuel schemes» for kommersielle operasjoner (CAT) med fly i EU. De gir et omfattende og oppdatert sett med sikkerhetskrav for å utvikle og overvåke operatørenes drivstoffordninger. De vil også tette hullene som er identifisert i gjeldende policy på området for å gjøre det mulig for operatører å dra nytte av den nyeste teknologien på området. De nye drivstoffordningene bygger på at operatørenes styringssystemer anses å være tilstrekkelig robuste, slik at sikkerheten er ivaretatt. Drivstoffordningene forventes således å kunne forbedre effektiviteten av driften for operatørene, og derigjennom skape kostnads- og miljøfordeler.

Reglene for andre typer operasjoner enn kommersielle endres tilsvarende.Nærmere bestemt betyr dette at:

- Kravene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg VI (Part-NCC, "non-commercial air operations with complex motor-powered aircraft") og VIII (Part-SPO, "specialised operations") blir bedre tilpasset kravene til de nye drivstoffordningene i vedlegg IV (Part-CAT, "commercial air transport operations").

- I vedlegg VII (Part-NCO, "non-commercial air operations with other-than complex motor-powered aircraft") følger endringene av drivstoffplanleggingsreglene en ytelsesbasert tilnærming.

- Krav til drivstoffstyring under flyging i Part-NCC og Part-NCO er nå harmonisert med ICAO Annex 6, del II.

- I Part-SPO endres den preskriptive regelen for «final reserve fuel» (FRF) som følge av den ytelsesbaserte tilnærmingen som er benyttet for Part-NCO.

Man erstatter også ordet «fuel» med «fuel/energy», for å synliggjøre at det kan være snakk om andre typer drivstoff enn det konvensjonelle karbonbaserte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) nr. 965/2012 inngår i EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett i forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner. Det samme gjelder senere endringer i forordningen. Forordningen har hjemmel i 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art 100.

Siden det nye regelverksforslaget utelukkende gjør endringer i (EU) nr. 965/2012, vil det på samme måte kreve innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett gjennom en endring av forskrift om luftfartsoperasjoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynets foreløpige vurdering av regelverksforslaget er at det er i samsvar med det som til nå har vært praksis når det gjelder fylling av drivstoff på helikoptersiden. Forslaget antas således ikke å få noen nevneverdige administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for flyoperatørene eller myndighetene. Vurderingen vil oppdateres etter at høringen er gjennomført.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen vil være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet støtter regelverksforslaget.

Luftfartstilsynet finner at forordningen vil være EØS-relevant og akseptabel. Rent formelt er det ikke per nå tatt stilling til om det vil være behov for nasjonale tilpasninger, men det antas at dette ikke blir nødvendig.

Status
Regelverksforslaget har blitt lagt frem for kommisjonen, Opinion 02/2020, som har gjennomført en første drøfting med medlemslandene gjennom EASA-komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet