Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2017/373 om fastsettelse av krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring/flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner knyttet til lufttrafikkledelse, og av forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsetting av krav og administrative prosedyrer for flyplasser

(Under development) Commission Regulation amending Regulation (EU) 2017/373 laying down common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight, and Regulation (EU) No 139/2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2018)

Sammendrag av innhold
RMT.0488, RMT.0445 og RMT.0719

EASAs Opinion 02/2018 inneholder justeringer og suppleringer til forordning (EU) 2017/373 for flyværtjenester (MET), luftfartsinformasjonstjenester (AIS/AIM), flight procedure design-tjenester (FPD) og felles regler for luftromsdesign (ASD). Det er også gjort tilføyelser i Part-ATM/ANS.OR, Part-ATM/ANS.AR, Part-Definitions og i 'cover' regulation. Forslaget inneholder også mindre endringer i forordning (EU) nr. 139/2014 (ADR-forordningen) for å sikre sammenhengen.

Basert på EASAs Opinion 02/2018 har kommisjonen fremmet et forslag med noen mindre justeringer i teksten. Forslagene er fremmet sammen med forslag fra EASAs Opinion 03/2018 og omtales nedenfor.

Part-MET

Annex V (Part-MET) til forordning (EU) 2017/373 er søkt ajourført med ICAO Annex 3 Amendment 77-A. I tillegg foreslår EASA noen forbedringer i forhold til den vedtatte teksten i (EU) 2017/373 Part-MET.

Fra Amendment 77-A inkluderes flere flight levels for World Area Forecast Centres (WAFC) varsler for øvre luftrom. Det gjøres også endringer i malene for SIGMET, AIRMET og special-air-report (uplink), slik at Appendix 5A gjelder maler for SIGMET og AIRMET, mens ny Appendix 5B gir maler for special-air-report (uplink).

Når det gjelder øvrige endringer, gjelder dette først og fremst mindre endringer som klargjør innholdet og sikrer konsistens. Av materielle endringer foreslår EASA at kravene til innholdet i meteorologi-rapportene skal gjelde alle flyplasser, og ikke bare flyplasser med internasjonal kommersiell trafikk (MET.OR.205 og MET.OR.210). Luftfartsmyndighetene i de ulike medlemsland har riktignok myndighet til å bestemme at varslene kan inneholde færre elementer på flyplasser uten internasjonal kommersiell trafikk.

Part-AIS

Europeiske ytere av luftfartsdata håndterer i dag kompleks luftfartsinformasjon, hvor deler av tjenesteytingen er papirbasert. Dette øker faren for feilkilder i håndteringen av disse dataene. Lufttrafikkstyring er avhengig av korrekte og kvalitetssikrede data. Forordning (EU) nr. 73/2010 (ADQ) sørger for felleseuropeiske krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon.

Forslaget i EASAs Opinion 02/2018 vil forbedre det regulatoriske rammeverket for styring av luftfartsinformasjon (AIM). Dette skjer ved å gi nye krav i Part-AIS, og skal skje ved to grep:

1. Anvende ICAO Annex 15 AIS og PANS-AIM som et grunnlag for å utarbeide klare felleseuropeiske regler innen området for styring og håndtering av luftfartsdata og luftfartsinformasjon (AIS/AIM).

2. Oppheve dagens forordning nr. 73/2010 (ADQ) samtidig med innfasing av disse nye felleseuropeiske reglene.

Part-AIS inneholder for det første forslag til krav til kvalitet ved fremskaffelse av data. Dette er krav basert på dagens ADQ-forordning, og detaljerer nærmere krav til datakataloger, utveksling av data, samt beskyttelse av data.

Part-AIS inneholder også nærmere krav til tjenesteyting av luftfartsinformasjon, og baserer seg på de seneste versjoner av ICAO Annex 15 og PANS-AIM. Forslaget baserer seg på mye av den metodikken og praksis som anvendes av europeiske tjenesteytere i dag, blant annet på området for luftfartskart, anerkjennelse av NOTAM som format for formidling av informasjon, digitale datasett for terreng/hinderdata og AIP med noen endringer.

Part-FDP

Forordning (EU) 2017/373 ble vedtatt med Annex XI Specific Requirements for Providers of Procedure Design (Part-ASD). Vedlegget hadde imidlertid ikke innhold. I det foreliggende forslaget er det foreslått regler både om airspace design (ASD) og flight procedure design (FPD).

Selv om verken ASD eller FPD inngår i definisjonen av ATM/ANS i forordning (EU) nr. 216/2008 eller i nr. 549/2004, er dette en del av de grunnleggende krav til ATM/ANS-tjenesten - se forordning (EU) nr. 216/2008 Artikkel 8b (6)(a) og punkt 2 (i) i Vedlegg Vb. For å understreke dette foreslår EASA at det framheves allerede i artikkel 1 i forordning (EU) 2017/373 at forordningen gjelder grunnleggende krav til flight procedure design (FPD) og airspace design (ASD). Videre gis Vedlegg XI i forordning (EU) 2017/373 innhold og ny overskrift: Specific Requirements for Providers of Flight Procedure Design Services (Part-FPD). Part-FPD inneholder organisatoriske tilleggskrav til ytere av flight procedure design-tjenester, samt tekniske krav til denne typen tjenesteytere. Disse kommer i tillegg til de generelle krav som gjelder for ATM/ANS-tjenesteytere, se foreslått artikkel 6 (k) og Vedlegg III. Part-FPD inneholder i tillegg spesifikke krav til innholdet i selve tjenesten, se Bilag 1.

Når det gjelder airspace design (ASD), understreker EASA at luftromsorganisering er en nasjonal oppgave. Derfor stilles det ikke sertifiseringskrav for tjenesteytere på felleseuropeisk nivå. Det legges imidlertid opp til felles tekniske rammer for selve tjenesten, som medlemsstatene skal sørge for at etterleves, se artikkel 3 (7) og Bilag 1 til Vedlegg XI Part-FPD. Bilag 1 gjelder både flight procedure design (FPD) og airspace design (ASD).

Part-ATM/ANS.OR og Part-ATM/ANS.AR

I forslaget føyer EASA til nødvendige bestemmelser i Part-ATM/ANS.OR som sikrer at alle tjenesteytere leverer data av tilstrekkelig kvalitet til AIS-tilbyderen (ATM/ANS.A.080 og ATM/ANS.A.085). I tillegg introduseres et felles referanse-system for alle tjenesteytere.

I Bilag 1 i Part-ATM/ANS.AR tilføyes nødvendige felter for AIS/AIM og FPD i skjema for tjenestyters sertifikat.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2017/373 ble vedtatt i EU 1. mars 2017, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift 24. september 2018 nr. 1407 om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse. Foreliggende endringsforslag fra EASA vil bli vedtatt som ny forordning, sannsynligvis i første kvartal 2019, og denne forordningen tas inn i norsk rett gjennom endring av gjennomføringsbestemmelsen i denne forskriften.

Forordning (EU) nr. 139/2014 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv. Endringene i forordning (EU) nr. 139/2014 gjennomføres ved endringer i gjennomføringsbestemmelsen i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innføringen av (EU) 2017/373 vil ha økonomiske konsekvenser for aktørene, se beskrivelse av dette i EØS-notatet om (EU) 2017/373. De endringene som foreslås som følge av EASAs Opinion 02/2018 vil i liten grad påvirke kostnadsbildet.

Sakkyndige instansers merknader
Det antas at rettsakten vil følge fast track-prosedyren og derfor ikke vil bli behandlet av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner rettakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det vil ikke være behov for tilpasningstekst.

Status
Forslagene i EASAs Opinion 02/2018 har vært hørt gjennom NPA/CRD 2016-02 og 2016-13. Forslagene har vært oppe til diskusjon i møte i EASA-komitéen 24.-25. oktober 2018 parallelt med Opinion 03/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.03.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet