Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
30.07.2019 Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
30.07.2019 Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
30.07.2019 Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
29.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
28.07.2019 Maksimalpriser for terminering i mobil- og fasttelefonnettet
26.07.2019 Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
26.07.2019 Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
22.07.2019 Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om gummigranulater for sportsplasser
22.07.2019 Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
22.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
22.07.2019 Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om oppdateringer av årlige, månedlige og korttidsstatistikker
18.07.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvote: utfyllende bestemmelser om IOC-bestemmelser om utsplipp fra luftfart
18.07.2019 Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
17.07.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
17.07.2019 Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV
13.07.2019 Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2019
13.07.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om registrering etter innfasingsperioden
13.07.2019 Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
13.07.2019 Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
13.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
13.07.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsstyringssystemet IMSOC
13.07.2019 Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat
13.07.2019 Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter
13.07.2019 Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
13.07.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
12.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
12.07.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
12.07.2019 Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i krypdyrkjøtt
12.07.2019 Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
12.07.2019 Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
11.07.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger
11.07.2019 Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.07.2019 Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
11.07.2019 Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
11.07.2019 Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger
11.07.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale
11.07.2019 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
11.07.2019 Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger
11.07.2019 Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser
11.07.2019 Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser
11.07.2019 Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB)
11.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
11.07.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
11.07.2019 Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
06.07.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania

Sider