Nye EU-initiativ og -forslag

Nye EU-initiativ og -forslag, sortert på dokumentets dato. Listen viser kun rettsakter under forberedelse (initiativer) eller på forslagsstadiet. En oversikt over nylig vedtatte EU-rettsakter finner du her.
Faktaark Forslagsdato Initiativ Forslag
Forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid KOM(2022) 453
Grunnforordning for Det europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) Ares(2022)6299774
Digitale pass og ID-kort Ares(2022)6214919
Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet EASA NPA 2022-09
EU-henstilling om kunnskapsoverføring KOM(2022) 391
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket (2021-forslag) KOM(2022) 384, KOM(2021) 812
Tilgang til kjemikaliedata med hensyn til sikkerhetsvurderinger Ares(2022)5249691
Bruk av humane substanser i humanmedisin KOM(2022) 338
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om introduksjon av nye moduler KOM(2022) 329
Felleseuropeiske regler for bakketjenester på flyplasser EASA-utkast
Bærekraftig bruk av plantevernmidler (forslag 2022) KOM(2022) 305
Regler for omsetning og bruk av kjemikalier i høyrisikogruppen for forbygging av terrorisme Ares(2022)4548923
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring NPA 2022-04
Energimerking av varmeovner, klimaanlegg og komfortvifter (revisjon) Ares(2022)3824829
Referanseverdiforordningen 2016: endringsbestemmelser om bruk av referanseverdier fra tredjeland EU-høring
Fremme av bruken av fornybar energi: ytterligere endringsbestemmelser KOM(2022) 222
Bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet KOM(2022) 209
Åpen finans: rammeverk for datadeling og tredjepartstilgang på finansområdet Ares(2022)3551001
Forordning om europeisk helsedataområde (EHDS) KOM(2022) 197
Visumfritak for Kuwait og Qatar for passering av Schengens yttergrenser KOM(2022) 189
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder (revisjon) Ares(2022)2607558
Rapportering av miljødata fra industrianlegg og opprettelse av industriutslippsportalen KOM(2022) 157
Industriutslippsdirektivet (revisjonsforslag) KOM(2022) 156
EUs ordning for geografiske betegnelser på vin, alkoholsterke drikker og landbruksprodukter KOM(2022) 134
Økodesignforordningen (revisjonsforslag 2022): rammeverk for krav til miljøvennlig utforming av bærekraftige produkter KOM(2022) 142
Byggevareforordningen (revisjon) Ares(2020) 3153709 KOM(2022) 144
EU-rammeverk om adgang til kjøretøysdata Ares(2022)2302201
Kapasitetsfordeling på jernbane Ares(2022)1673547
Prosedyre for tildeling av supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler og plantevernmidler Ares(2022)1726335
Krav til miljøvennlig utforming av støvsugere (revisjon) Ares(2022)1579938
EU-henstilling om garantert minsteinntekt Ares(2022)1606928
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannstanker (revisjon) Ares(2022)1579973
Energimerking av anlegg for romoppvarming og kombinerte anlegg Ares(2022)1580011
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming (revisjon) Ares(2022)1580011
Krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker (revisjon) Ares(2022)1579973
EU-henstilling om antimikrobiell resistens Ares(2022)1405997
Aktsomhetsdirektivet om bedrifters aktsomhet overfor bærekraft og menneskerettigheter KOM(2022) 71
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS): utfyllende bestemmelser om anmodninger om ytterligere opplysninger eller dokumentasjon C(2022) 844
Avfallsrammedirektivet (planlagt revisjon) Ares(2022)577247
EU-henstilling om kreftscreening (oppdatering) Ares(2022)583417
Krav til miljøvennlig utforming av vannpumper (planlagt revisjon) Ares(2022)475658
Energimerking av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon) Ares(2022)598022
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger (planlagt revisjon) Ares(2022)598022
Energimerking av klimaanlegg (revisjon) Ares(2022)475851
EU-konkurranserett: oppdatering av retningslinjene om markedsavgrensning Ares(2022)415975
EU-henstilling om utdanning i miljømessig bærekraft KOM(2022) 11
EU-henstilling om mobilitet av unge volontører i Europa KOM(2022) 15
Lokførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere (revisjon) Ares(2022)179060
EU-rammeverk for passasjerrettigheter Ares(2021)7941599
Bygningsenergidirektivet (2021-revisjonsforslag) KOM(2021) 802
Gassmarkedsforordningen (2021-revisjonsforslag) KOM(2021) 804
Gassmarkedsdirektivet (fjerde) (2021-revisjonsforslag) KOM(2021) 803
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet KOM(2021) 805
Grenseforordningen (2016) - Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser KOM(2021) 891
EU-henstilling om individuelle læringskontoer KOM(2021) 773
EU-henstilling om minikvalifikasjoner KOM(2021) 770
Plattformdirektivet: forbedring av arbeidsvilkår for personer som arbeider via digitale plattformer KOM(2021) 762
Informasjonsutveksling mellom rettshåndhevende myndigheter i Schengen-statene (revisjon) KOM(2021) 782
EU-henstilling om operasjonelt politisamarbeid mellom Schengen-landene KOM(2021) 780
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (kodifiseringsforslag 2021) KOM(2021) 769
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF): endringsbestemmelser KOM(2021) 722
Utøvelse av yrket som transportør: tiltak mot menneskehandel og -smugling KOM(2021) 753
Avfallstransportforordningen (revisjonsforslag 2021) KOM(2021) 709
Virksomhetsrapportering: endringsbestemmelser på verdipapir- og selskapsrettsområdet Ares(2022)9301
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko KOM(2021) 663
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om risikokrav (CRR3) KOM(2021) 664
Gruppefritaksforordning for landtransport Ares(2021)5975175
Bærekraftig system for matproduksjon Ares(2021)5902055
Planter produsert ved hjelp av genredigering Ares(2021)5835503
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper KOM(2021) 582
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser KOM(2021) 581
Fôrmiddelkatalogen: endringer Ares(2021)5544646
EU-henstilling om blandet undervisning hjemme og på skolen i forbindelse med covid-19-pandemien KOM(2021) 455
Digital selskapsrettsdirektiv Ares(2021)4683211
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (forslag 2021) KOM(2021) 421
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021) KOM(2021) 423
Hvitvaskingsforordningen (forslag 2021) KOM(2021) 420
Energiskattedirektivet (forslag 2021) KOM(2021) 563
Forenkling og digitalisering av merking av kjemikalier Ares(2021)4554631
Revisjon av regelverket for dyrevelferd Ares(2021)4402058
Matinformasjonsforordningen om merking av næringsmidler: endringsbestemmelser om merking av alkoholholdige drikker Ares(2021)4128214
Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer EASA NPA 2021-08
Såvaredirektivet (2021-initiativ) Ares(2021)3899523
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om personopplysninger i søknader D060529/07
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet D062388/05
eIDAS-forordningen: endringsbestemmelser til rammeverket for en europeisk digital identitet KOM(2021) 281
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse D072173/02
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser Ares(2021)3500409
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av aktive stoffer Ares(2021)3179429
Miljøøkonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser om inkludering av vann, skog, økoystemer og miljøtilskudd Ares(2021)3163780
EU-henstilling om grunnleggende kompetanser og skolefrafall Ares(2021)3067272
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon) Ares(2021)2962933
KI-forordningen om europeisk regelverk for kunstig intelligens Ares(2020) 3896535 KOM(2021) 206
Henstilling om nett- og fjernundervisning i grunnskole og videregående opplæring Ares(2021)2385521
EU-henstilling om individuelle læringskontoer for etterutdanning for voksne Ares(2021)2059822
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om forbud mot fôring av visse husdyr med dyreproteiner Ares(2021)1706513
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: igangsetting av evaluering for anerkjennelse av Storbritannia D071823/02
Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (utkast 2021) Kommisjonsutkast av 23.2.2021
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): krav til ytelse D070338/02
Kollektive avtaler for enkeltpersonforetak og EUs konkurranselovgivning Ares(2021)102652