Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk (SERA): ajourføring

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 923/2012 om felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og endring av forordning (EU) 2017/373

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EU) No 923/2012 on the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation, and amending Regulation (EU) 2017/373

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2022)

Sammendrag av innhold
Hovedmålet med regelverksoppdateringen er å opprettholde et høyt nivå av sikkerhet og miljøvern for EUs luftnavigasjonssystem, ved å sikre nødvendig vedlikehold og utvikling av SERA-regelverket (Standardised European Rules of the Air). For å oppnå dette formålet foreslår EASA endringer i forordning (EU) nr. 923/2012 (SERA) og tilhørende AMC og GM.

De foreslåtte endringene går hovedsaklig ut på å:

• Sikre samsvar mellom SERA-reglene og ICAO-regelverket, særlig ICAO Doc 4444 ‘Pans-ATM’, om nye prosedyrer for standard instrument departures (SID) og standard instrument arrivals (STAR)

• Innføre endringer i eksisterende prosedyre for radiokommunikasjonsfeil, i påvente av fremtidige endringer av ICAO Annex 2, og dermed fremskynde de tilknyttede operasjonelle fordelene

• Innføre hastighetsbegrensninger for å forhindre supersoniske flyvninger over EUs territorium, med mål om å beskytte innbyggerne mot uakseptable soniske boomer generert av supersoniske transportfly (SST), for å opprettholde et høyt miljøvernnivå i Europa

Merknader

Rettslige konsekvenser
I forslaget foreslås det å endre forordning (EU) nr. 923/2012 the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation, også kalt SERA, samt tilhørende AMC og GM. Forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift nr. 1578 14. desember 2016 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, og det vil dermed bli behov for å endre denne for å gjennomføre endringen i norsk rett.

I forslaget foreslås det også en mindre endring i GM til forordning (EU) 2017/373 common requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions and their oversight. Denne endringen er således ikke endring av regelverk men veiledingmateriale til forordningen og vil ikke medføre behov for å endre norsk regelverk.

Forordning (EU) nr. 923/2012 har hjemmel i forordning (EF) nr. 551/2004 og (EU) 2018/1139, som begge har hjemmel i TFEU art. 100.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Regelverksendring av SERA retter seg mot piloter og flygeledere, og påvirker dermed flyoperatører og tjenesteytere. I tillegg påvirkes Luftfartstilsynet også noe. Endringene vil som utgangspunkt bare få slike økonomiske og administrative konsekvenser for aktørene at de kan håndteres innenfor deres vanlige operasjoner og budsjetter. Informasjonen på dette punktet vil oppdateres med eventuell informasjon som fremkommer under høringen.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner forslaget til rettsakt EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er publisert av EASA (EUs luftfartsbyrå) som NPA 2022-04. Forslaget ble publisert 25. mai 2022 med høringsfrist 25. august 2022.

Det innledende forslaget er vurdert av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet hadde kun merknader til et par punkter, hvor vi viste særlig støtte til forslaget. For øvrig har Luftfartstilsynet vurdert at det ikke er behov for innpill til EASAs høring.

Det er ventet at forslag til Kommisjonen (opinion) vil oversendes i løpet av 2022, og at endringsforordningen blir vedtatt i løpet av 2023.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
25.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet