Retningslinjer for statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk interesse (utkast 2021)

Tittel

(Utkast) Meddelelse fra Kommisjonen. Kriterier for analyse av kompatibilitet med det indre marked av statsstøtte for å fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse

(Draft) Communication from the Commission. Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to promote the execution of important projects of common European interest

Siste nytt

Høring om revisjon av retningslinjene med pressemelding igangsatt av Kommisjonen 23.2.2021 med frist 20.4.2021

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 23.2.2021)

Statsstøtte: Kommissionen opfordrer interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til reviderede regler for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse

Europa-Kommissionen har i dag iværksat en offentlig høring, hvorved alle interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger til en foreslået målrettet revision af meddelelsen om regler for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse. Interesserede parter kan deltage i høringen i otte uger frem til den 20. april 2021.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "For at tackle de massive innovations- og infrastrukturudfordringer, der er forbundet med at gøre vores økonomi grøn og digital, kan risiciene være for store til, at kun én medlemsstat eller én virksomhed kan påtage sig dem alene. Vores regler om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse har for nylig banet vejen for tre grænseoverskridende projekter vedrørende mere innovative og bæredygtige batterier og mikrochips. De samler offentlig og privat viden og ressourcer i hele Europa og sikrer samtidig, at statsstøtten mobiliseres i private investeringer, og at konkurrenceforvridninger minimeres. Vi opfordrer nu interesserede parter til at fremsætte bemærkninger til en målrettet revision af disse regler, f.eks. for yderligere at lette små og mellemstore virksomheders deltagelse i disse projekter og sikre, at de reelt er åbne og gennemsigtige for alle medlemsstater, der ønsker at deltage."

Meddelelsen om regler for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse sigter mod at gøre det lettere at indlede omfattende grænseoverskridende projekter med betydelige fordele for EU's økonomi og borgere ved at afhjælpe alvorlige markedssvigt i strategiske værdikæder.

Kommissionen har foretaget en evaluering af den nuværende meddelelse som led i kvalitetskontrollen af statsstøtte. Evalueringen viste, at de nuværende bestemmelser i meddelelsen generelt fungerer godt, og at de er et effektivt værktøj til at fremme nye vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse. Samtidig kan det være nødvendigt med visse målrettede tilpasninger for at præcisere de relevante statsstøtteregler og visse begreber i overensstemmelse med Kommissionens praksis.

I den forbindelse foreslår Kommissionen en række målrettede ændringer for at afspejle erfaringerne med anvendelsen af de nuværende regler og tilpasse meddelelsen til EU's nuværende prioriteter:

a) at præcisere visse begreber (f.eks. definitionen af "integreret projekt") og give yderligere vejledning om visse kriterier, der er fastsat i meddelelsen, såsom de regler, der finder anvendelse, når offentlig støtte fra forskellige kilder, herunder EU-midler, kombineres med henblik på at finansiere et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse

b) at lette små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) direkte og indirekte inddragelse i vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse i overensstemmelse med Kommissionens industristrategi og SMV-strategien. I udkastet til den reviderede meddelelse anerkendes den særlige rolle, som SMV'er spiller i EU's økonomi, og det foreslås at forenkle Kommissionens vurderingsbetingelser i de tilfælde, hvor det er mindre sandsynligt, at statsstøtten, navnlig til SMV'er, uretmæssigt forvrider konkurrencen, f.eks. på grund af dens størrelse

c) yderligere at styrke den åbne karakter af vigtige projekter af fælles interesse (f.eks. ved at fastsætte, at alle medlemsstater skal have en reel mulighed for at deltage i nye projekter) og deres sammenhæng med EU's politikker, navnlig ved at muliggøre den grønne og digitale omstilling.

Udkastet til meddelelsen og alle oplysninger om den offentlige høring er tilgængelige online.

Næste skridt

Den nuværende meddelelse om regler for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er blevet forlænget indtil udgangen af 2021 for at sikre forudsigelighed og retssikkerhed under revisionsprocessen.

Foruden den i dag iværksatte høring vil Kommissionen også drøfte udkastet til meddelelsen på et møde med medlemsstaterne, som vil finde sted hen imod slutningen af høringsperioden. Hermed sikres det, at både medlemsstaterne og de interesserede parter har tilstrækkelige muligheder for at fremsætte bemærkninger til Kommissionens forslag.

Den nye meddelelse om regler for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse forventes vedtaget i anden halvdel af 2021.

Baggrund

I juni 2014 vedtog Kommissionen en meddelelse om vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse, hvori der blev fastsat kriterier for, hvornår medlemsstaterne kan støtte tværnationale projekter af strategisk betydning for EU i henhold til artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Denne ramme har til formål at tilskynde medlemsstaterne til at støtte projekter, der klart bidrager til EU's strategiske mål.

Meddelelsen supplerer andre statsstøtteregler såsom den generelle gruppefritagelsesforordning og rammebestemmelserne for forskning, udvikling og innovation, der giver mulighed for at støtte innovative projekter på gunstige vilkår.

Siden 2014 er meddelelsen om regler for statsstøtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse blevet anvendt i forbindelse med infrastruktur, integrerede forsknings- og innovationsprojekter, mikroelektronik (i december 2018) og batteriværdikæden (i december 2019 og januar 2021).

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet