REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) (revisjon)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå og om oppheving av forordning (EF) nr. 1907/2006

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, and repealing Regulation (EC) No 1907/2006

Siste nytt

Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 4.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.6.2021

Photo: Pixabay

Europakommisjonen la 4. mai 2021 fram en innledende konsekvensanalyse om revisjon av REACH-forordningen fra 2006 med mulighet for tilbakemelding innen 1. juni. En bredere høring vil bli kunngjort senere i år. Revisjonen ble varslet i Kommisjonens 'grønne pakt' i desember 2020. Et notat om revisjon av CLP-forordningen fra 2008 om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer ble også lagt fram 4. mai.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 4.5.2021)

Kemikalielovgivning: revision af REACH-forordningen med henblik på at opnå et giftfrit miljø

Den europæiske grønne pagt fastsætter ambitionen om at opnå nulforurening og et giftfrit miljø.

Som led i denne ambition bebuder kemikaliestrategien for bæredygtighed foranstaltninger til bedre at beskytte mennesker og miljø mod farlige kemikalier og tilskynde til innovation med henblik på at udvikle sikre og bæredygtige alternativer.

For at nå disse mål er det nødvendigt at revidere de regler, som gælder for registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier i EU.

Køreplaner

Feedbackperiode: 04 maj 2021 - 01 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)2962933