Flygelederforordningen 2015: endringsbestemmelser om sertifikater og treningsprogrammer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2015/340 med hensyn til forbedrede mobilitetsalternativer og strømlinjeformede kvalifikasjoner for flygeledere

(In preparation) Commission Regulation amening Regulation (EU) 2015/340 as regards enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.9.2021)

Sammendrag av innhold

EASA gjennomfører for tiden høring av forslag til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for flygeledere.

Det foreslås bl.a.:

 • Forenkling av det europeiske sertifikatsystemet med rettigheter og rettighetspåtegninger der enkelte rettighetspåtegninger fjernes og/eller endres. En rekke påtegninger fjernes for å oppnå en enklere sertifikatstruktur.
 • Oppbygging og innhold i treningsprogrammene oppdateres, forenkles og tilpasses slik at det er mer på linje med den siste utviklingen for ICAO SARPS. Dette gjelder spesielt basic trening og rettighetstreningsprogram.
   

Endringsforordningen skal gis med hjemmel i forordning (EU) 2018/1139, som per oktober 2022 ikke er gjennomført i norsk rett.

Hensikten med endringen er bl.a.:

 • Harmonisering av flygelederbestemmelsene med annet EU-regelverk og med ICAO SARPs.
 • En enklere sertifikatstruktur.
 • Harmonisering av treningsstandarder som vil kunne gi fordeler for treningsorganisasjoner mht. lavere tidsbruk og mer kostnadseffektiv trening.
 • Økt fleksibilitet i forbindelse med bruk av flygelederressurser.
 • Mulighet for økt tilrettelegging for flygelederes sertifikater ved dynamisk sektorisering over landegrensen.
 • Tilrettelegging for mer fleksible ordninger for instruktører, sensorer og flygelederelever som arbeider i et annet land enn der sertifikatet er utstedt, noe som kan bidra positivt ved bruk av freelance-instruktører og sensorer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene vil bli gjennomført ved endring av forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere BSL C 3-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Det kan bli behov for færre treningsprogram. Treningsprogrammene må godkjennes på nytt.
 • Alle flygeledere må på sikt få nytt sertifikat, som skiftes ut når de normalt fornyes.

Bortsett fra en del prosedyreendringer både hos opplæringsorganisasjonene og Luftfartstilsynet vil de økonomiske og administrative konsekvensene være begrenset. Endelig vurdering av konsekvenser kan først gjøres på et senere tidspunkt i saken. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget har så langt ikke vært drøftet med aktørene i markedet. Luftfartstilsynet har gjort markedet oppmerksom på den pågående høring og bedt om at eventuelle innspill gis direkte til EASA, med kopi til norske luftfartsmyndigheter.

Luftfartstilsynet finner at forslaget er EØS-relevant og etter en foreløpig gjennomgang synes å være akseptabelt.

Vurdering

 • Military ATCO training: Norge har ingen militære flygeledere og berøres derfor ikke av dette. Forslaget til EASA om å kreditere militær flygelederutdanning i den hensikt å kunne å oppnå et sivilt sertifikat som flygelederelev synes riktig og støttes av Luftfartstilsynet.
 • Forenkling av sertifikatsystemet samt økt mobilitet/fleksibilitet for flygeledere i fm. sertifikatutstedelse støttes og vil gi en gevinst for både myndighet, organisasjoner og tjenesteytere i tillegg til sertifikatinnehavere. EASA foreslår å redusere fra 6 til 5 rettigheter, og fra 9 til 4 rettighetspåtegninger.
 • Utstedelse av sertifikater kan gjøres av annen myndighet for sensorer og instruktører (simulator) samt for flygelederelever. Språktest kan også gjennomføres i annet land, og skal anerkjennes av andre myndigheter. Utstedelse av sertifikat for flygeledere på enheter (unit endorsement) må fortsatt gjøres av angjeldende stat. Vurderes som en hensiktsmessig endring.
 • Ny bestemmelse om «exchange of competent authority» tydeliggjør prosesser om samarbeid mellom myndighetene vedrørende flygeledersertifikater
 • Språktest i andre land (assessment of language assessment methods) gjennomføres med ulik kvalitet. EASA follow-up of the Best Intervention Strategy (BIS) on ‘Language Proficiency Assessment and Oversight’. Dette er et viktig arbeid.
 • Tilnærming av det europeiske regelverket mot ICAO SARPS (Annex 1) forenkler og har en positiv innvirkning, selv om det fortsatt er forskjeller.
 • EASA har i sitt forslag beskrevet fremgangsmåte for rapportering og håndtering av hendelser jf 376/2014, og for at et slikt system kan bli gjennomført i eksisterende management system, i stedet for i et separat system. Dette innebærer også implementering av Just Culture prinsipper, utveksling av sikkerhetsrelatert informasjon og beskyttelse av den som rapporterer. Dette vurderes også som en hensiktsmessig endring.
 • ATCO regelverkets tilnærming til ATM/ANS-regelverket mht tilsyn og endringshåndtering vil forenkle, og bidra til standardisering.

Luftfartstilsynet finner at forslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Status

NPA har vært på høring med høringsfristen 24. september 2021. Opinion ble presentert 1. september 2022. Legges fram for EASA-komiteen 12.10.2022, med plan om skriftlig avstemming i etterkant av møtet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon