Rammeverk for multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS)

Tittel

(Under forberedelse) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS)

(In preparation) Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council on Multimodal digital Mobility Services (MDMS)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2022)

Sammendrag av innhold
DG MOVE har lansert et initiativ for å regulere multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS). Det er gjennomført en egen høring/innspillsrunde i form av et spørreskjema om hva man mener er viktig å regulere i et slikt initiativ.

Dette initiativet følger opp tiltakspunkt 37 i mobilitetsstrategien. Formålet er etablere et regulatorisk rammeverk for gjøre det enklere og bedre å planlegge og kjøpe billetter til reiser med et eller flere transportmidler i EU/EØS. Videre er det ønskelig å integrere kollektivtransport og jernbanetjenester for å få sømløse multimodale kollektivreiser i tråd med den grønne given.

Overordnet går innspillene ut på at det er behov for felleseuropeisk regulering av et visst omfang, at det er viktig å legge til rette for interoperable løsninger som kan brukes av alle transportslag, at transportmyndighetene bør ha tilgang på nødvendige data for å kunne planlegge og utvikle gode mobilitetstjenester, og at sømløs billettering vil gjøre det enklere og mer attraktivt å bruke kollektivtransport.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ennå ikke klart hvilken form reguleringen vil ta, men det må forventes at det kan bli behov for å endre lover og forskrifter på området.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er tidlig å si noe konkret om økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget, men DG MOVE vil sette i gang en Impact Assessment for å vurdere slike forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har sendt SD innspill til høringen. Samtlige høringsinnspill er tilgjengelige på DG MOVEs nettside, se link over.

Vurdering
Formålet med initiativet ligger tett opp til regjeringens transportpolitikk slik den uttrykkes i Hurdalplattformen. SD har hatt møte med involverte aktører for å diskutere norske posisjoner, og har fått konkrete innspill fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Det har allerede vært gjennomført en innspillsrunde der bl.a. Jernbanedirektoratet har gitt innspill. Det er viktig at Norge bidrar med inspill på den fremtidige reguleringen av dette området. Vi har kommet langt i å nå de uttalte målsetningene på nasjonalt nivå, særlig gjennom hvordan vi har lagt opp Enturs tjenester, og det er derfor viktig at ny lovgivning på området baseres på de samme prinsippene og ikke legger hindringer i veien for den videre utviklingen av disse tjenestene. SD har derfor sendt inn egne innspill til høringen. Disse er i stor grad basert på innspillene til Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, men er til dels formulert noe mer overordnet.

Det er også sentralt å se dette initiativet i sammenheng med revisjonen av ITS-direktivet som også er lagt frem i den nye mobilitetspakken, se eget EØS-notat.

Status
Det har nå vært gjennomført en høring/innspillsrunde i form av et spørreskjema. Kommisjonen har varslet at et regelverksforslag vil legges frem i fjerde kvartal 2022. Det er forelåpig usikkert hvilken form og hvilket omfang dette vil ha, men Norge følger nøye med på utviklingen. Eksperter fra Jernbanedirektoratet og Entur deltar i det nyopprettede Multimodal Passenger Mobility Forum, som vil behandle spørsmål på dette området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.10.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet