Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om støy og utslipp

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner

(In preparation) Commission Delegated Regulation amending Commission Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 13.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.5.2021)

Sammendrag av innhold
ICAO Committee on Aviation Environmental Protection (CAEP) ble i februar 2019 enige om forbedringer i eksisterende standarder for støy, utslipp fra flymotorer og CO2-utslippsstandarder, samt en ny 'nonvolatile particulate matter '(nvPM) utslippsstandard. Endringene medfører endringer i ICAO Annex 16 Volume I, II og III. EASA (det europeiske flysikkerhetsbyrået) foreslår i Opinion 03/2020 at det europeiske regelverket skal tilpasses til disse endringene i ICAOs standarder og anbefalinger knyttet til miljøvern. Endringene skal bidra til en høy og enhetlig miljømessig standard og like konkurransevilkår i luftfarten.

Forordning (EU) 748/2012 refererer til miljøkravene i Amendment 12 til Volume I; Amendment 9 til Volume II; og den opprinnelige utgaven av Volume III som var gjeldende 1. januar 2018, alle til Anneks 16 til Chicago-konvensjonen.

Regelverket endrer forordning (EU) 748/2012 slik at det blir i samsvar med forordning (EU) 2018/1139. Se eget EØS-notat om endring av forordning (EU) 2018/1139 for å gjøre tilpasning i denne forordningen som følge av endringene i ICAO Annex 16.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 748/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften). Regelverket kan gjennomføres i norsk rett ved oppdatering av forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene gjelder for motorprodusenter/konstruktører, som vi ikke har i Norge. Endringene vil således ikke få direkte konsekvenser for norske aktører.

Endringene vil ifølge EASA få betydning for designorganisasjonene (DOA) og produksjonsorganisasjonene (POA), samt luftfartsmyndighetene i land med slike. I tillegg vil de ha indirekte betydning for personer som er påvirket av flystøy og utslipp.

Regelendringene vil i følge EASA ikke ha betydning for flysikkerheten, men ha en positiv miljømessig betydning. I følge EASA vil endringene medføre kostnader for motorprodusenter og for flyselskaper som har motorer som ikke er i samsvar med nye krav. Et regelverk som er harmonisert med resten av ICAOs medlemsland vil imidlertid gi kostnadsgevinster, og dessuten bidra til like konkurransevilkår.

Sakkyndige instansers merknader
NPA 2020-06 ble sendt på alminnelig høring i EASAs medlemsland med høringsfrist 16. juni 2020. Luftfartstilsynet sendte NPA 2020-06 på høring i Norge. Det kom ikke høringsinnspill fra norske aktører.

Luftfartstilsynet vurderer den foreslåtte rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet vurderer den foreslåtte rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel. Det vurderes ikke å være behov for tilpasningstekst.

Status
Regelverket er basert på opinion 03/2020 som ble fremmet av EASA 9. oktober 2020 og ble behandlet i Kommisjonens ekspertgruppe for flysikkerhet 29.10.2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
09.10.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet