Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
04.07.2019 Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
04.07.2019 Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner
04.07.2019 Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat
04.07.2019 Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse
04.07.2019 Godkjenning av omsetning av betain som ny mat
03.07.2019 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion
01.07.2019 Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
29.06.2019 ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
28.06.2019 Dyrehelseforordningen: ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier
28.06.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.06.2019 Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
26.06.2019 EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2019
25.06.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser
22.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
22.06.2019 Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket
21.06.2019 Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering)
21.06.2019 Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
20.06.2019 Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om cybersikkerhet
20.06.2019 Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
20.06.2019 Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
20.06.2019 Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
20.06.2019 Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
15.06.2019 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
14.06.2019 Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
14.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
13.06.2019 Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
13.06.2019 Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
08.06.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
07.06.2019 Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
06.06.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale
06.06.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer
06.06.2019 Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater
05.06.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
05.06.2019 Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
05.06.2019 Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
05.06.2019 Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
05.06.2019 Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
04.06.2019 Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som viser en persons stilling i forhold til trygdeforordningene
30.05.2019 Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
29.05.2019 Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
29.05.2019 Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.05.2019 Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
28.05.2019 Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
27.05.2019 Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere
27.05.2019 Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring
27.05.2019 Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering
25.05.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
25.05.2019 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg
25.05.2019 Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
24.05.2019 Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring

Sider