REACH-forordningen om kjemikalier: restriksjoner på bruk av 2,4-dinitrotoluen