Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 539/2001 oom listen over de tredjeland hvis statsborgere skal være i besittelse av visum ved passering av de ytre grenser, og listen over de tredjeland hvis statsborgere er fritatt for dette krav (Kosovo)

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Turkey)

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 1.6.2016

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål
Europa-Kommissionen indledte den 19. januar 2012 en dialog om visumliberalisering med Kosovo. Den 14. juni 2012 fremlagde den en køreplan for Kosovo, hvori den udpegede al lovgivning og andre foranstaltninger, som Kosovo skulle vedtage og gennemføre for gradvist at arbejde hen imod visumliberalisering. Kommissionen forpligtede sig til at foreslå en visumfri rejseordning for personer fra Kosovo for kortvarige ophold (dvs. op til 90 dage inden for en periode på 180 dage) i Den Europæiske Union, når Kosovo har opfyldt alle de krav og andre foranstaltninger, der er fastsat i køreplanen for visumliberalisering.

Kommissionen insisterede på, at tilstrækkelige fremskridt inden for tilbagetagelse og reintegration var nødvendige elementer, der skulle indføres inden iværksættelse af en dialog om visumliberalisering med Kosovo. Kosovo har med en række vigtige reformer, der er gennemført siden 2011, gjort tilfredsstillende fremskridt ved at oprette en funktionel politisk ramme for reintegration af repatrierede i Kosovo, som landet allerede havde gjort det i forbindelse med tilbagetagelse. Kommissionen fortsatte i sine regelmæssige rapporter med at overvåge og vurdere Kosovos fremskridt med at styrke rammerne for tilbagetagelse og reintegration af hjemvendte personer.

Køreplanen for visumliberalisering bestod af to dele: Afsnit I omhandlede tilbagetagelse og reintegration, afsnit II omhandlede fire forskellige "blokke" af visumdialogen. De fire blokke i visumkøreplanen indeholdt specifikke krav for dokumentsikkerhed, grænse- og migrationsforvaltning, herunder asyl, offentlig orden og sikkerhed samt grundlæggende rettigheder i forbindelse med retten til fri bevægelighed. Kosovo blev først anmodet om at vedtage eller ændre den gældende EU-ret i overensstemmelse med den lovgivning, der er nævnt i køreplanen, og derefter gennemføre den fuldt ud.

Kommissionen gennemførte en visumdialog med Kosovo i et udbygget samarbejde med Rådet, navnlig ved at inddrage Rådet i udviklingen af visumkøreplanen og med fuld deltagelse af medlemsstaternes eksperter i vurderingen af Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen.

Visumdialogen med Kosovo er blevet gennemført, uden at det berører medlemsstaternes holdning til status.

Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) har i overensstemmelse med sit mandat spillet en vigtig rolle i at overvåge, vejlede og rådgive Kosovo med vedtagelsen og gennemførelsen af reformerne og opfyldelsen af de krav, der er fastsat i køreplanen. Effektivt samarbejde med Kosovo med EULEX, herunder ved udøvelsen af dets eksekutive mandat har været af afgørende betydning.

Siden iværksættelsen af visumdialogen har Kommissionen forelagt regelmæssige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om sin vurdering af Kosovos opfyldelse af kravene i køreplanen. Disse rapporter omhandlede krav både til tilbagetagelse og reintegration samt de forskellige blokke i visumkøreplanen. Hver enkelt rapport var baseret på oplysninger fra Kosovo, vurderingsmissioner udført af Kommissionens og medlemsstaternes eksperter for at vurdere Kosovos fremskridt med de forskellige blokke af visumdialogen og data fra Europol, Frontex, EASO og EULEX.

Kommissionen har indtil nu vedtaget tre rapporter om Kosovos fremskridt med visumdialogen — den første den 8. februar 2013, den anden den 24. juli 2014 og den tredje den 18. december 2015 suppleret med den fjerde, der blev vedtaget i dag. Disse rapporter indeholder en vurdering af Kosovos fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen, henstillinger til Kosovo og en vurdering af de mulige migrations- og sikkerhedsmæssige virkninger af visumliberalisering.

I sin tredje rapport har Kommissionen fastlagt otte henstillinger, der svarer til otte udestående krav i køreplanen, herunder fire nøgleprioriteter. Den noterede sig, at aftalen om fastsættelse af grænsen med Montenegro bør ratificeres af Kosovo, før den visumfri status gives til personer fra Kosovo.

Kommissionen bemærkede i sin rapport, der ledsager dette forslag, at Kosovo havde taget vigtige skridt i retning af at opfylde kravene om at ratificere sin grænseaftale med Montenegro og opfyldt tilstrækkelige elementer i opbygningen af sin resultatliste i kampen mod organiseret kriminalitet og korruption.

Kommissionen bekræfter på grundlag af denne vurdering og set i lyset af resultaterne af den løbende overvågning og rapportering, som har været gennemført siden indledningen af dialogen om visumliberalisering med Kosovo, at Kosovo har opfyldt kravene i køreplanen for visumliberalisering, forudsat at Kosovo på datoen for vedtagelse af dette forslag i Europa-Parlamentet og Rådet, har ratificeret grænseaftalen med Montenegro og styrket sine resultater i kampen mod organiseret kriminalitet og korruption.

Kommissionen har besluttet at fremsætte et lovforslag om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001, der overførere Kosovo fra del 2 i bilag I til del 4 i bilag II til denne forordning, under hensyntagen til alle de kriterier, som skal tages i betragtning, når det på grundlag af en vurdering fra sag til sag besluttes, hvilke tredjelande der skal på listen over lande, hvis statsborgere er visumpligtige eller fritaget for visumkravet, som fastsat i artikel 1 i forordning (EF) nr. 539/2001 (som indført ved forordning (EU) nr. 509/2014). Som anført i køreplanen, omfatter dette ændringsforslag kun enkeltpersoner fra Kosovo, der er indehavere af et biometrisk pas, som er udstedt i overensstemmelse med Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO's) standarder og EU-standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.05.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet