Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) med hensyn til 'Dekloran pluss'™

(In preparation) Commission Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards “Dechlorane Plus”™

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.9.2020)

Sammendrag av innhold
Forslaget innebærer å forby produksjon, bruk og salg av 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (og dets syn- og antiisomere) som stoffer, bestanddeler i andre stofferm stoffblandinger og produkter.

Dekloran pluss er på kandidatlista i Reach på grunn av sine svært persistente og svært bioakkumulerende egenskaper, jf. Reach artikkel 57e. Dekloran pluss er en klorert flammehemmer som hindrer at produkter tar fyr. Flammehemmeren brukes i plasten i elektriske ledninger, kabler, utstyr i biler og takmaterialer. Utslipp av Dekloran pluss kan komme fra materialer som brukes både innendørs og utendørs, og utslippene skjer over lang tid. Dekloran pluss er svært lite nedbrytbart og kan hope seg opp i dyr og videre opp i næringskjeden. Stoffet er svært utbredt i miljøet og kan transporteres med luft – og havstrømmer på tvers av områder og landegrenser. Det er også målt i menneskers blod, morkake og brystmelk.

Parallelt pågår det også et arbeid, etter initiativ fra Norge i 2019, med å forby Dekloran pluss globalt under Stockholmkonvensjonen for persistente organiske miljøgifter.

En eventuell regulering vil bli innført i Reach-forordningen etter internasjonal høring og vurdering i Echas komite for risikovurdering (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Reguleringen vil bli innført i Reach i form av en forordning som endrer vedlegg XVII i Reach. Denne forordningen vil bli gjennomført i Norge slik at et eventuelt forbud mot Dekloran pluss vil gjelde her også.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet