Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) ... av 15. desember 2018 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 515/2014 om etablering av finansieringsmekanismen for støtte til yttergrenser og visum som del av Det indre sikkerhetsfondet

(Draft) Commission Delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) No 515/2014 of the European Parliament and of the Council establishing as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for external borders and visa

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 7 i forordning (EU) nr. 515/2014 henvises til disponible ressourcer til specifikke aktioner, der kan tildeles medlemsstaterne.

(2) Under midtvejsevalueringen, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014, er der konstateret yderligere finansieringsbehov på området for grænseforvaltning.

(3) Af midtvejsevalueringen fremgik behovet for at yde tilstrækkelig finansiel støtte til grænsekontrollen, navnlig i hotspotområderne som defineret i artikel 2, stk. 10, i forordning (EU) 2016/1624, eller andre områder, der er udsat for lignende eksisterende eller potentielt stort og uforholdsmæssigt migrationspres.

(4) Det Europæiske Råd gentog behovet for at støtte Unionen i disse bestræbelser i dets konklusioner den 28. juni 2018 og opfordrede til oprettelse på frivillig basis af 'kontrollerede centre' på Unionens område samt øget samarbejde med tredjelande for at styrke deres grænseforvaltningskapacitet.

(5) Den eksisterende liste over specifikke aktioner i bilag II til forordning (EU) nr. 515/2014 rummer to specifikke aktioner, hvortil medlemsstaterne kan modtage supplerende støtte.

(6) Finansieringen af aktioner til gennemførelse af hotspottilgangen eller lignende tilgang kan ikke i tilstrækkelig grad kanaliseres gennem den nuværende liste over specifikke aktioner. En ændring af listen er derfor den bedste måde at sikre fleksibiliteten af Fonden for Intern Sikkerhed — Ydre grænser og visum.

(7) Den nye specifikke aktion, der bliver tilføjet i bilag II til forordning (EU) nr. 515/2014 vil bidrage til en effektiv kontrol med Unionens ydre grænser. Aktionen er i tråd med de specifikke mål i denne forordning som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b), til støtte for integreret grænseforvaltning ved at lette international beskyttelse for dem, der har behov for det.

(8) Tilføjelse af en ny specifik akt ion, der afspejler medlemsstaternes seneste politiske udvikling og finansieringsbehov, kan skabe en betydelig merværdi, da den vil bidrage til at mindske presset på dem, der er mest berørt af migrations- og asylstrømme, og dermed på Unionen som helhed

(9) Forordningen bør træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, for at denne aktion hurtigt kan finde anvendelse som følge af det ovennævnte presserende finansieringsbehov.

(10) Forordning (EU) nr. 515/2014 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet