Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om innskuddsgarantiordninger

(In preparation) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Deposit Guarantee Schemes

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 26.1.2021 med frist 20.4.2021. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2020)

Sammendrag av innhold
Etter DGSD artikkel 19 nr. 6 skal EU-kommisjonen, støttet av Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), utarbeide en rapport til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av DGSD. Som grunnlag for dette har EBA utarbeidet tre «opinions» om henholdsvis

(i) “Eligibility of deposits, coverage level and cooperation between guarantee schemes”

(ii) “Deposit guarantee scheme payouts»

(iii) “Deposit guarantee scheme’s funding and use of DGS funds”

Rapportene er tilgjengelig på https://eba.europa.eu/eba-puts-forward-concrete-proposals-improve-curren... .

I rapportene gir EBA anbefalinger om tiltak for å videreutvikle og forbedre DGSD (det fremmes til sammen 81 forslag til forbedringer). Rapportene har dannet grunnlag for en prosess i kommisjonens Expert Group on Banking, Payments and Insurance (EGBPI), hvor Norge deltar som observatør. Prosessen EGBPI er foreløpig ikke avsluttet.

Sakkyndige instansers merknader
Det er foreløpig identifisert fire forhold som er særlig viktige for Norge, og som er kommunisert til EU-kommisjonen

(i) Nivået for garanterte innskudd i DGSD bør være høyere enn dagens nivå på EUR 100.000 (Norge har idag et dekningsnivå på NOK 2 000 000)

(ii) Forholdet til statsstøtteregelverket ved bruk av alternative (preventive) tiltak bør avklares, herunder bør private og offentlige innskuddsgarantiordninger likestilles.

(iii) Innskudd mottatt på grensekryssende basis (uten filialetablering) og innskudd mottatt gjennom filial i EØS bør likebehandles når det gjelder samarbeid mellom hjemland og vertsland etter prosedyren i DGSD artikkel 14 (2).

(iv) Det bør være full fleksibilitet (uten tvungent rekkefølget) når det gjelder bruk av innskuddsgarantiordningens tilgjengelige midler. Dette slik at den konkrete situasjon kan håndteres på best mulig måte.

Vurdering
Rettsakter om innskuddsgarantiordninger er EØS-relevante. Innskuddsgarantidirektivet fra 2014 er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men det materielle innholdet (med unntak av Innskuddsgarantidirektivets dekningsnivå for garanterte innskudd) er gjennomført i finansforetaksloven kapittel 19 og i lov om Bankenes sikringsfond.

Status
Saken er til behandling i EU-kommisjonen. I EU-kommisjonens arbeidsprogram fremgår det at et forslag fra Kommisjonen er ventet høsten 2021.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon