Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører

Tittel

(Under vurdering) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EF) nr. 216/2008 om ytterligere luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 216/2008 regarding additional airworthiness requirements for operations

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.03.2014)

Sammendrag av innhold

I. Bakgrunn

EASA Opinion nr. 08/2013 inneholder utkast til en ny forordning som skal innta den eksisterende JAR-26 i det felleseuropeiske regelverket om sivil luftfart. Utkastet inneholder i tillegg en mindre endring av forordning 965/2012.

JAR-26 ble utviklet av Joint Aviation Authorities (JAA) for å gjennomføre enkelte ytterligere luftdyktighetskrav for luftfartøyer som allerede var sertifisert. Disse kravene har kommet som følge av senere sikkerhetsforbedringer som resultat av forskning, utvikling og analyser av luftfartshendelser og -ulykker. For nye luftfartøyer blir disse luftdyktighetskravene gjort gjeldende ved sertifiseringen. Enkelte av disse kravene var imidlertid ønskelig å gjøre gjeldende for allerede sertifiserte luftfartøyer. For dette ble JAR-26 etablert, som påla luftfartsoperatørene å gjennomføre kravene på aktuelle luftfartøyer. JAR-26 har fram til nå blitt håndhevet gjennom nasjonal lovgivning. Utvidelsen av EU/EØS lovgivningen for sivil luftfart under forordning 216/2008, medfører at slik nasjonal gjennomføring av JAR-26 må erstattes av felleseuropeiske regler innen ikrafttredelsen av forordning 965/2012 den 28. oktober 2014.

II. EASA Opinion 08/2013 – formål, oppbygging og innhold

Formålet med regelverksutkastet i EASA Opinion 08/2013 er å ta de eksisterende luftdyktighetskravene i JAR-26 inn i felleseuropeiske regler, slik at sikkerhetsnivået som følger av anvendelsen av JAR-26 opprettholdes.

Siden luftdyktighetskravene i forordning 748/2012 ikke gjelder luftfartøyer som allerede er sertifisert, skal denne gjennomføringen skje ved en ny forordning under basisforordningen 216/2008. På samme måte som under JAR-26 skal kravene i den nye forordningen overholdes og gjennomføres av luftfartsoperatørene. Forordningsutkastet inneholder derfor også en mindre endring av forordning 965/2012, Part ORO, der luftfartsoperatørene som anvender de aktuelle luftfartøyene pålegges å overholde kravene i den nye forordningens annex I (Part-26) som omhandles under.

Hovedbestemmelsene i utkastet består av 6 kortfattede artikler. Hoveddelen av de materielle reglene finnes i forordningens annex I (Part-26). Forordningen vil gjelde luftfartøyer registrert i EU/EØS medlemsstater, samt luftfartøyer registrert i tredjeland som anvendes av en operatør underlagt tilsyn av en slik medlemsstat, jf. utkastets artikkel 1. Disse luftfartøyene skal tilfredsstille kravene i Part-26, jf. utkastets artikkel 3. På samme måte som JAR-26 inneholder Part-26 kun krav som gjelder store luftfartøyer som brukes til ervervsmessig lufttransport (CAT). Utkastet inneholder ikke krav for andre luftfartøyer.

Utkastet til Part-26 viderefører kun reglene fra JAR-26. For å ha samme funksjonsbaserte oppbygning som den øvrige EU-lovgivningen for sivil luftfart under forordning 216/2008, og for å sikre aktørene regelverket skal gjelde for en viss fleksibilitet i måten reglene oppfylles, har man i utkastet valgt å dele reglene i overordnede krav som tas inn i Part-26, og detaljerte krav som tas inn i CS-26. Reglene i Part-26 vil være forordningsbestemmelser som skal anvendes likt («hard-law»). De tilhørende detaljerte reglene i CS-26 vil inneholde den nærmere beskrivelsen av hvordan kravene som stilles i Part-26 oppfylles («soft-law»). CS-26 vil bli vedtatt av EASA som en «executive directors decision» straks etter vedtakelsen av denne forordningen. Hensikten med denne oppdelingen er for det første å gi EASA en viss fleksibilitet til å utvide regelverket i takt med fremvekst av nye produkter og andre dokumenterte måter å oppnå samme sikkerhet på, uten at selve forordningen må endres for hver gang. Dernest vil operatørene ha mulighet til å få godkjent andre måter å oppfylle kravene i Part-26, dersom det kan dokumenteres at sikkerhetsnivået opprettholdes på samme måte.

Utkastet til Part-26 inneholder krav til setebelteanordninger m.m. (bestemmelsen 26.50), krav til tilgang, plassering og merking av nødutganger (bestemmelsene 26.100/105/110/120), krav til bruk av flammehemmende materialer i kabinen m.m. og i lasterommet (bestemmelsene 26.150/155/160), krav til varsel-lyd i cockpit dersom landingshjul ikke er i riktig posisjon (bestemmelsen 26.200), samt krav til alternativ mulighet for åpning av cockpitdør i tilfelle flygebesetningen er satt ut av spill (bestemmelsen 26.250).

III. Ikrafttredelse og overgangsregler

Forordningen skal tre i kraft 20 dager etter publisering, men det foreslås en to-års overgangsperiode for å gi alle tid til å tilpasse seg regelverket. Det fremgår videre at luftfartøyer som tilfredsstiller kravene i JAR-26 amendement 3 skal anses å tilfredsstille kravene i den nye forordningen.

Merknader

I. Hjemmel i EF-traktaten

De foreslåtte reglene i EASA opinion 08/2013 er hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen) artikkel 5 nr. 5(e)(vi), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området

JAR-26 utkom i første utgave i 1998. Den seneste versjonen (amendment 3) er fra 2005. På tross av Norges medlemskap i JAA ble JAR-26 av uviss grunn ikke gjennomført i norsk rett. Luftfartstilsynet har imidlertid utgitt en AIC (AIC-N 33/10) hvor de aktuelle luftfartsoperatørene gjøres kjent med JAR-26 og bes bekrefte at denne anvendes ved bruk av JAR-26 compliance checklist.

III. Rettslige konsekvenser for Norge

Den rettslige følgen av forslaget i EASA opinion nr. 08/2013 blir at regler som erstatter JAR-26 innføres i norsk rett. Dernest medfører forslagets endring av forordning 965/2012 behov for en mindre endring av forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner (forskriften som gjennomfører forordning 965/2012 i norsk rett).

IV. Administrative konsekvenser for Norge

For Luftfartstilsynet ventes ikke regelverket som foreslås i EASA opinion nr. 08/2013 å få vesentlige administrative konsekvenser. Reglene medfører ikke annet enn at Luftfartstilsynet gjennom tilsyn må verifisere at de aktuelle luftfartsoperatørene overholder bestemmelsene i Part-26. Dette vil inngå som del av tilsynsarbeidet Luftfartstilsynet i dag alt fører.

Det er ikke ventet at det foreslåtte regelverket vil få administrative konsekvenser for andre norske myndigheter.

Luftfartstilsynet kan i ikke se at forslaget medfører at Stortingets samtykke må innhentes før gjennomføring av rettsakten. Det antas derfor ikke nødvendig med artikkel 103 forbehold.

V. Økonomiske konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge

Med referanse til avsnittet over ventes ikke regelverket som foreslås i EASA opinion 08/2013 å få særskilte økonomiske konsekvenser for norske myndigheter.

Luftfartøyene som omfattes av kravene i den foreslåtte Part-26 regelverket er fly over 5700 kg som opereres i ervervsmessig lufttransport. I Norge opereres slike luftfartøyer av Norwegian og Widerøe. JAR-26 har vært en europeisk standard som leverandører av flymateriell har innrettet seg etter siden 1998. På bakgrunn av dette, samt nevnte AIC-N 33/10, anses de berørte luftfartøyene å være i samsvar med JAR-26. Ettersom den foreslåtte forordningen ikke inneholder krav utover de som i dag følger av JAR-26, ventes ikke regelverket å få økonomiske konsekvenser for markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært på nasjonal høring eller vært behandlet i spesialutvalget for transport.

Vurdering
EASA opinion 08/2013 inneholder relativt få, men viktige flysikkerhetskrav, som det er viktig å få videreført i det nye felleseuropeiske regelverket som trer i kraft 28. oktober 2014. Som nevnt foran ventes ikke regelverket å få negative konsekvenser for norske myndigheter og aktører i markedet. En vedtakelse av reglene i EASA opinion 08/2013 vil medføre at dagens krav i JAR-26 blir formelt forankret i norsk lovgivning. Luftfartstilsynet anser dermed forslaget i EASA opinion 08/2013 å være i tråd med norske interesser på området.

Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Konklusjon: Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Regelverksforslaget i EASA opinion 08/2013 er utarbeidet av EASA, og var i 2012 på høring på høring i EU/EØS som NPA 2012-13. Luftfartstilsynet hadde den gang ikke kommentarer til høringsutkastet.

Saken er nå til behandling i EASA komiteen (komitologibehandling), og ble diskutert første gang under komiteens møte 29.-30. januar 2014 uten at det fremkom noen uenighet om innholdet i dette foreslåtte regelverket.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet