Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 hva angår etablering av operasjonelle krav for utføring av testflygninger og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 hva angår behovet for å inkludere testflygninger i listen over krav til utstedelse av tillatelse til å fly

(Under development) Commission Regulation amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 as regards the establishment of operational requirements for the conduct of maintenance check flights, and amending Commission Regulation (EU) No 748/2012 as regards the need to include maintenance check flights to the list of purposes for which a permit to fly can be issued

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2017)

Sammendrag av innhold
Formålet med regelverkforslaget er å dempe risikoen knyttet til "maintenance check flights" (MCFs). MCFs er flygninger som gjennomføres for å teste systemer i luftfartøyet som ikke kan testes fullgodt på bakken.

EASAs regelverkforslag definerer MCFs og føyer dette til listen over «specialised operation» i artikkel 2 nr 7 i forordning (EU) nr. 965/2012. Videre spesifiseres minimumskrav til besetningen på denne typen flygninger og prosedyrene for forberedelse og gjennomføring av slike operasjoner.

«Specialised operation» deles i dag inn i operasjoner med komplekse motoriserte luftfartøy (Part-SPO) og operasjoner med ikke-komplekse motoriserte luftfartøy (Part-NCO). Skillet vil også gjelde for MCFs. I tillegg har man for hver type MCFs en inndeling i Level A eller B. Level A er MCFs hvor bruk av unormale prosedyrer eller nødprosedyrer definert i luftfartøyets flightmanual er forventet, samt operasjoner som er nødvendige for å teste backup-systemer eller andre sikkerhetsenheter. Level B er øvrige MCFs. Level A-operasjoner med komplekse luftfartøy innebærer høyere risiko, og operatører som gjennomfører slike må bl.a. utvikle egne prosedyrer og sikre koordinering mellom operasjonen, CAMO og den involverte vedlikeholdsorganisasjonen.

(EU) nr. 748/2012 endres slik at MCFs inkluderes i listen over luftfartøy som skal tildeles permit to fly selv om de ikke tilfredsstiller eller har vist at de tilfredsstiller nødvendige luftdyktighetskrav.

Merknader
Rettsakten har hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Forslaget inneholder endringer i (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 748/2012. I tillegg har EASA utarbeidet AMC/GM (veiledningsmateriale) som vil bli publisert straks Kommisjonen har vedtatt den nye rettsakten.

Forordning (EU) nr. 965/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. augst 2013 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1), mens forordning (EU) nr. 748/2012 er gjennomført ved forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften) (BSL B 4-2). Den nye forordningen vil gjennomføres gjennom at disse forskriftene endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget innebærer at selskaper som skal gjennomføre MCFs må utarbeide prosedyrer for dette og forslaget har derfor visse økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettsakten har ingen særlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forslag til nasjonal gjennomføringsforskrift vil bli sendt på høring.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Dette regelverksforslaget er utarbeidet av EASA basert på input fra Rulemaking Group (RMG) RMT.0393 & RMT.0394. Forslaget har vært på høring i Europa gjennom NPA 2012-08. Høringsinnspillene og EASA kommentarer er presentert i CRD 2012-08.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.03.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet