Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med krav om terrengvarslingssystem for turbindrevne fly som har MTOM mindre enn 5700 kg og med 6 til 9 passasjerseter

(In preparation) Commission Regulation on amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards equipping newly manufactured turbine-powered aeroplanes of less than 5700 kg MTOM able to carry six to nine passengers, with a terrain awareness system

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2016)

Sammendrag av innhold
Det europeiske byrået for sivil luftfart (EASA) har utarbeidet utkast til forordning som endrer forordning (EU) nr. 965/2012 for å ta inn krav om at nyproduserte turbindrevne fly under 5700 kg (MTOM) om med seks til ni passasjerseter skal være utrustet med terrengvarslingssystem (TAWS). Regelverksutkastet er publisert av EASA som Opinion No 15/2016.

TAWS-systemet gir forhåndsvarsel når flyet står i umiddelbar fare for å kollidere med terrenget eller andre fysiske hindre på bakken. Utstyret har dermed til hensikt å forhindre at flybesetninger manøvrerer flyet slik at det havarerer i bakken uten at besetningen er klar over denne faren. Slike ulykker, såkalt "controlled flight into terrain" er historisk sett blant de vanligste årsakene til flyulykker i Europa. Forordning 965/2012 krever i dag at TAWS er installert på alle større fly, dvs. over 5700 kg og med fler enn ni passasjerseter. Flere nyere havarirapporter anbefaler imidlertid at også mindre luftfartøyer utrustes med TAWS. Retningslinjene i ICAO Annex 6 anbefaler også at passasjerfly under 5700 kg og med seks til ni passasjerseter utrustes med TAWS.

EASA mener at kravet om TAWS kun bør gjelde ny-produserte luftfartøyer. Et krav om ettermontering av slikt utstyr i eksisterende luftfartøyer er i EASAs kost/nytte analyse ikke vurdert som kostrandseffektivt. Det foreslåtte kravet om TAWS skal derfor gjelde for nyproduserte fly med luftdyktighetsbevis utstedt etter 1. januar 2019 som benyttes i ervervsmessig luftfartsvirskomhet (CAT eller SPO).

Merknader

I. Hjemmel i EF-traktaten

Det foreslåtte regelverket vil som nevnt inngå i den kommende Part-26, og vil bli hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen) artikkel 8, nr. 5, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området

De gjeldende felleseuropeiske reglene i forordning (EU) 965/2012 inneholder per i dag ikke regler med krav til TAWS for disse luftfartøyene.

III. Rettslige konsekvenser

Dersom forslaget vedtas vil regler om TAWS som beskrevet over bli tatt inn i forordning (EU) nr. 965/2012. Denne forordningen er gjennomført som EØS regler i Norge ved forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner. Vedtakelsen av forslaget og en korresponderende oppdatering av EØS-avtalen på dette området vil medføre behov for en mindre endring av denne gjennomføringsforskriften.

VI. Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte reglene retter seg mot luftfartsselskaper som utfører ervervsmessig flyging med turbindrevne luftfartøyer under 5700 kg og som har seks til ni passasjerseter. Reglene krever imidlertid kun at ny-produserte luftfartøyer utrustes med TAWS. I tillegg opplyser EASA at alle nyproduserte luftfartøyer av denne typen alt leveres med TAWS som standard utrusting. Hensikten med å lovfeste dette kravet er dermed først og fremst å forhindre at luftfartsselskaper som anskaffer slike fly lar være å rette eventuelle feil på TAWS som følge av at dette ikke er påkrevd utstyr. På grunnlag av dette fastslås det at de øknonomiske og administrative konsekvensene av forslaget for luftfartsselskapene vil bli svært små, om noen overhodet.

De foreslåtte reglene ventes ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har så langt ikke vært på nasjonal høring eller vært behandlet i spesialutvalget for transport.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til at TAWS blir påbudt utrusting for denne typen fly i ervervsmessig luftfartsvirksomhet. Forslaget vil bidra til en forbedring av flysikkerheten for disse luftfartsoperasjonene, uten negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norsk luftfart.

EØS relevans: Luftfartstilsynet anser den foreslåtte rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Regelverksforslaget er utarbeidet av EASA og har involvert en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra luftfartsindustrien og nasjonale myndigheter. Dette prosjektet er betegnet som RMT.0371 og 0372 i EASAs regelverksprogram.

Regelverksforslaget var i 2015 på på en åpen høring som NPA 2015-21. Norge stilte seg da positiv til forslaget, og konsulterte bl.a. selskapet Luftransport som er den største operatøren av denne typen fly i Norge. Luftransport var også positivt innstilt til forslaget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet