Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015 KOM(2014) 500
EU-høring om resirkulering av vann
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014 KOM(2014) 488
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030 KOM(2014) 520
EU-strategi for europeisk kulturarv KOM(2014) 477
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister KOM(2014) 464
Grønnbok om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter KOM(2014) 469
Horisont 2020: EU-høring om delprogrammet 'Vitenskap med og for samfunnet' Kommisjonens konsultasjonsnettside
Norge i Europa: Regjeringens EU-strategi 2014-2017
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll KOM(2014) 449
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE) KOM(2014) 451
Ressurseffektivitet i bygningssektoren KOM(2014) 445
Et nullavfallsprogram for Europa KOM(2014) 398
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter KOM(2014) 440
EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter KOM(2014) 389
EU-initiativ for grønn sysselsetting KOM(2014) 446
Mot en datadrevet økonomi KOM(2014) 442
EU-rapport om pasientsikkerhet KOM(2014) 371
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger KOM(2014) 368
EU-analyse av informasjons- og betalingstjenester for multimodal transport SWD(2014) 194
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst KOM(2014) 339
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020 KOM(2014) 332
EU-innbyggerinitiativet "One of us" KOM(2014) 355
Europeisk strategi for energisikkerhet KOM(2014) 330
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014 KOM(2014) 292
EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser COM(2014) 185
Statusrapport over reformene på finanssektoren KOM(2014) 279
EU-strategi for europeisk film KOM(2014) 272
EUs konkurransepolitikk i 2013 KOM(2014) 249
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer KOM(2014) 248
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014 KOM(2014) 240
EUs yttergrensefond: evalueringsrapport 2007-2010 KOM(2014) 235
EU-statusrapport om veitransportmarkedet KOM(2014) 222
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse) KOM(2014) 219
EU-strategi og -høring om droner KOM(2014) 307
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer KOM(2014) 215
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst KOM(2014) 165
EUs returpolitikk KOM(2014) 199
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien KOM(2014) 168
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU KOM(2014) 172
EU-handlingsplan for økologisk produksjon KOM(2014) 179
EU-innbyggerinitiativet Right2Water KOM(2014) 177
EU-høring om Europa 2020-strategien KOM(2014) 130
Innovasjon i EU: statusrapport 2014 Innovation Union Scoreboard 2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme KOM(2014) 86
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett KOM(2014) 72
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning KOM(2014) 29
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2014 KOM(2014) 21
EU-strategi for europeisk industriell renessanse KOM(2014) 14
Utvinning og produksjon av skifergass i EU KOM(2014) 23
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030 KOM(2014) 15
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter KOM(2014) 25
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi KOM(2014) 8
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk KOM(2013) 940
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012 KOM(2013) 935
EU-strategi for renere luft i Europa KOM(2013) 918
EU-strategi for bytrafikk KOM(2013) 913
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer KOM(2013) 755
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering KOM(2013) 886
EU-rammeverk om forventet endring og restrukturering KOM(2013) 882
Fremdriftsrapport om Schengen-informasjonssysetemet SIS II KOM(2013) 777
EU-politikk for fri bevegelse av personer KOM(2013) 837
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012 KOM(2013) 713
Virkninger på medlemslandenes velferds- og helsesystemer av personbevegelse Kommisjonsrapport av 14.10.2013
EU-strategi for infrastruktur for energi KOM(2013) 711
Kvinner i IKT-sektoren Studie av 3.10.2013
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet) KOM(2013) 685
Evaluering av adgangen til beskyttede yrker KOM(2013) 676
Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser KOM(2013) 654
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2013 KOM(2013) 637
Handlingsplan for EU-portalen Ditt Europa KOM(2013) 636
Ny europeisk indikator for måling av innovasjonsresultater KOM(2013) 624
Det indre marked for telekommunikasjon KOM(2013) 634
EUs handlingsprogram for kanaltransport - NAIADES II KOM(2013) 623
Søkelys på skyggebanker som kilde til risiko i finanssektoren
EU-høring om retningslinjer for gjenbruk av offentlig informasjon Konsultasjonsnettside
Krav til barn som passerer Schengens yttergrenser KOM(2013) 567
EU-studie om fremtidig frekvensbehov for wi-fi og mobiltelefoner Studie av 01.08.2013
EU-arbeidsprogram for standardisering - 2013 KOM(2013) 561
EU-strategi for internasjonalisering av europeisk høyere utdanning KOM(2013) 499
Offentlig-private partnerskap i forskningsprogrammet Horizon 2020 KOM(2013) 494
EU-høring om bruk av fosfor KOM(2013) 517
Blue Belt: Indre marked for maritim transport KOM(2013) 510
Inkludering av sjøtransport i EUs politikk for reduksjon av utslipp av drivhusgasser KOM(2013) 479
Full digitalisering av offentlige innkjøp KOM(2013) 453
Åpne IKT-løsninger for bedre bruk av standarder ved offentlige innkjøp KOM(2013) 455
EU søker kandidater til ekspertgruppe om cloud-computing Utlysningsnettside
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet KOM(2013) 447
EU-høring om felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
EU-handlingsplan for europeiske stålindustri KOM(2013) 407
Hurtigere gjennomføring av Single European Sky KOM(2013) 408
EU-høring om enkeltpersonforetak
EU-høring om målene for europeisk avfallshåndtering Konsultasjonsnettside
EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen Konsultasjonsnettside
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2012 - april 2013 KOM(2013) 326
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2012 KOM(2013) 318
EU-rapport om arbeidet med barnehageplasser KOM(2013) 322
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2012 KOM(2013) 305
EU-strategi for havner KOM(2013) 295
EU-strategi for mikro- og nanoelektronikk KOM(2013) 298