EU-handlingsplan for økologisk produksjon

EU-handlingsplan for økologisk produksjon

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan for økologisk produksjon i Den europeiske Union
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action Plan for the future of Organic Production in the European Union.

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.03.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 25.03.2014, dansk utgave)

Forslag fra Kommissionen for at opnå flere og bedre økologiske produkter
Europa-Kommissionen har i dag fremsat nye forslag til en ny forordning om økologisk produktion og til mærkningen af økologiske produkter. Kernen i det nye forslag, som har til formål at afhjælpe de mangler, der er i den nuværende ordning, er forbrugernes og producenternes forventninger. Det økologiske marked i EU er i løbet af de sidste 10 år blevet firedoblet, og reglerne bør ajourføres og tilpasses, så sektoren kan videreudvikles og reagere på fremtidige udfordringer.

Dacian Ciolo?, kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikter, udtalte i den forbindelse: "Den økologiske sektors fremtid i EU afhænger af kvaliteten og integriteten af de produkter, der afsættes med EU's økologilogo. Kommissionen ønsker mere og bedre økologisk landbrug i EU, hvorved forbrugernes tillid til økologiske produkter øges, og hindringer for udviklingen af økologisk landbrug fjernes. Denne lovpakke kommer forbrugerne og landbrugerne til gode. Forbrugerne får bedre garantier for økologiske fødevarer, der fremstilles og sælges i EU, og landbrugere, producenter og detailhandlere får adgang til et større marked både i og uden for EU".

Forslaget har tre hovedmål: værne om forbrugernes tillid, fastholde producenternes tillid og gøre det lettere for landmænd at omlægge til økologisk produktion. Målet er en tæt forbindelse mellem økologisk landbrug og dets principper og mål, så offentlighedens krav om miljø og kvalitet kan opfyldes. Kommissionen foreslår mere konkret følgende:

at styrke og harmonisere reglerne i både Den Europæiske Union og for importerede produkter ved at afskaffe mange af de nuværende undtagelser vedrørende produktion og kontrol

• at øge kontrollen gennem en risikobaseret tilgang

• at gøre det lettere for små landbrugere at gå over til økologisk landbrug ved at indføre mulighed for, at de kan deltage i en gruppecertificeringsordning

• at sætte mere ind på den internationale dimension af handelen med økologiske varer gennem nye bestemmelser om eksport og endelig

• at forenkle lovgivningen for at reducere de administrative omkostninger for landbrugerne og forbedre gennemsigtigheden.

For at bistå økologiske landbrugere, producenter og detailhandlere med tilpasningen til de foreslåede ændringer og løfte fremtidige udfordringer har Kommissionen også godkendt en handlingsplan om fremtiden for økologisk produktion i Europa. Planen omfatter bedre information af landbrugerne om udvikling af landdistrikterne og om EU's landbrugspolitiske initiativer til fremme af økologisk landbrug, styrkelse af forbindelserne mellem EU's forsknings- og innovationsprojekter og økologisk produktion samt fremme af anvendelse af økologiske fødevarer i f.eks. skoler.

Baggrund
Forslaget, som nu vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet, bygger på resultaterne af en bredt anlagt høring, der startede i 2012, og som omfattede en række høringer med EU og internationale eksperter om økologisk produktion. En offentlig høring, som blev gennemført i 2013, blev fulgt med stor interesse fra offentligheden side (45 000 indkomne svar fra fortrinsvis "forbrugere" og i mindre omfang fra "producenter"). Høringen fremhævede, at offentligheden er optaget af spørgsmål om miljø og kvalitet, og at der er et klart behov for forbedrede og mere ensartede regler for økologisk produktion i hele EU.

Økologisk landbrug kombinerer bedste praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og høje produktionsnormer, der er baseret på naturlige stoffer og processer. Det forsyner et specifikt marked, der efterkommer en særlig forbrugerefterspørgsel samtidig med at det leverer offentlige goder i form af miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og udvikling af landdistrikter.