Europeisk strategi for energisikkerhet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Europeisk strategi for energisikkerhet

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. European Energy Security Strategy

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 04.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Norges EU-delegasjons omtale 06.06.2014)

Ny strategi for bedre energisikkerhet i EU
Europakommisjonen la fram en energisikkerhetsstrategi for EU 28.mai. Strategien skal gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser og redusere unionens energiavhengighet. Energiråd ved EU-delegasjonen Bjørn Ståle Haavik rapporterer.

I en melding til Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union 28.mai la Europakommisjonen fram en strategi for energisikkerhet i EU (European Energy Security Strategy).

– Selv om EU i de siste årene har gjort framskritt i å øke energiforsyningssikkerheten så er unionen fortsatt sårbar for det Kommisjonen kaller eksterne energisjokk. Dette er bakgrunnen for at Kommisjonen legger fram strategien, forklarer energiråd Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen.

Formål
Strategiens formål er å på kort sikt gjøre EU bedre rustet til å møte forstyrrelser i energileveranser. På lang sikt skal strategien redusere avhengighet av enkelte energibærere, leverandører og ruter.

– Kommisjonen skriver at energisikkerhetsstrategien er en integrert del av klima- og energirammeverket for 2030 og at det derfor er viktig at det raskt tas en beslutning vedrørende rammeverket, sier Haavik.

Energisikkerhetsstrategien skal også være i overensstemmelse med målsettinger for konkurranseevne og industripolitikk. Strategien forsøker å være fleksibel for å kunne takle utfordringer innenfor energisikkerhetsområdet og å bedre kunne tilpasse energisikkerheten til de endrede omstendighetene i Europa.

Sammendrag
Strategien peker på områder hvor det er nødvendig å ta beslutninger eller iverksette tiltak på kort, mellomlang eller lang sikt. Kort fortalt går strategien ut på:

• På kort sikt å gjøre EU bedre rustet mot leveringsforstyrrelser, og på lengre sikt redusere EUs energiavhengighet.
• Det skal gjennomføres stresstester med tanke på kommende vinter og eventuelt iverksette strakstiltak.
• Kommisjonen vil foreta en full gjennomgang av naturgassforsyningsforordningen innen utgangen av 2014.
• Kommisjonen vil ha debatt om eierskap til strategisk infrastruktur.
• Kommisjonen har definert 33 infrastrukturprosjekter som særlig viktige for energisikkerhet og foreslår infrastrukturmål for 2030.
• Bruk av kull i energiproduksjon har bare en framtid i EU ved bruk av karbonfangst- og lagring.
• Prioritet for EU å opprettholde betydelige importvolumer fra sikre gassleverandører.
• Importen fra Norge har potensiale til å vokse, Kommisjonen og medlemslandene bør støtte videre utvikling av gassinfrastruktur med Norge, og EU bør styrke partnerskapet med Norge.
• Kommisjonen vil vurdere muligheter for frivillige ordninger for felles innkjøp av naturgass.
Strategien ble bestilt av EUs stats- og regjeringssjefer på møtet i Det europeiske råd (DER) i mars, med utgangspunkt i krisen i Ukraina og vil bli drøftet av stats- og regjeringssjefene på møte i DER 26. og 27. juni.

Her kan du lese hele rapporten om European Energy Security Strategy av fagråd for energipolitikk og energimarkedet i EU/EØS-området, Bjørn Ståle Haavik ved EU-delegasjonen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg