Nye politikkdokumenter

Faktaark Utgitt Dokument
Mot et europeisk gigabitsamfunn KOM(2016) 587
EUs "State of the Union" 2016 Rapport (tale) av 14.9.2016
Handlingsplan for 5G i Europa KOM(2016) 588
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015 KOM(2016) 522
Overvåking av legemidler: rapport om landenes og Det europeiske legemiddelbyråets virksomhet i 2012-2014
EU-høring om makrotilsyn med finanssektoren Kommisjonens høringsnettside
EU-høring om europeiske pensjonsordninger Kommisjonens høringsnettside
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren KOM(2016) 501
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri KOM(2016) 410
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi KOM(2016) 500
Matvarer for idrettsutøvere KOM(2016) 402
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider KOM(2016) 350
EUs konkurransepolitikk i 2015 KOM(2016) 393
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne KOM(2016) 381
EU-høring om grenseoverskridende fordeling av investeringsfond Kommisjonens høringsnettside
Europeisk agenda for deleøkonomien KOM(2016) 356
Europeiske standarder for det 21. århundre KOM(2016) 358
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017 KOM(2016) 357
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av EUs miljølovgivning KOM(2016) 316
Stimulering av grensekryssende e-handel KOM(2016) 320
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked KOM(2016) 288
EU-høring om forbruker- og markedsføringsregelverk
EU-strategi for Arktis JOIN(2016) 21
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme KOM(2016) 230
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon KOM(2016) 178
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020 KOM(2016) 179
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked KOM(2016) 176
Digitalisering av EUs industri KOM(2016) 180
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater KOM(2016) 221
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet KOM(2016) 205
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa KOM(2016) 155
EU-høring om prisnivået for terminering i mobil- og fasttelefonnettet Kommisjonens høringsnettside
EU-søyle for sosiale rettigheter KOM(2016) 127
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport KOM(2016) 114
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet KOM(2016) 120
EU-høring om en strategi for forskning, innovasjon og konkurranseevne for energiunionen Kommisjonens høringsnettside
Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH)
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk KOM(2016) 93
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit KOM(2016) 117
EU-strategi for LNG og gasslagring KOM(2016) 49
EU-strategi for oppvarming og kjøling KOM(2016) 51
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016 KOM(2015) 686
EU-høring om forenklet prosedyre for notisifering av visse typer statsstøtte Kommisjonens konsultasjonsnettside
En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll KOM(2015) 673
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015 KOM(2015) 675
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester KOM(2015) 630
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene KOM(2015) 633
EU-planer for regelverket for opphavsrett KOM(2015) 626
Europeisk luftfartsstrategi KOM(2015) 598
EU-rapport om grenser for transfett KOM(2015) 619
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi KOM(2015) 614
Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring 2015 Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og oplæring 2015
Videresending av personoplysninger til USA KOM(2015) 566
Styrking av nasjonale konkurransetilsyn Kommisjonens høringsnettside
Strategi for det indre marked KOM(2015) 550
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 KOM(2015) 610
EU-regelverk for sikrere passasjerskip KOM(2015) 508
En europeisk kapitalmarkedsunion KOM(2015) 468
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk Kommisjonens høringsnettside
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak KOM(2015) 490
EU-høring om revisjon av regelverket for elektronisk kommunikasjon
EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein KOM(2015) 411
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer KOM(2015) 408
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014 KOM(2015) 401
Anvendelsesnivået for tilsynsmessige krav til banker COM(2015) 388
EU-tiltak for bedre balanse mellom hjem og arbeid Kommisjonens veikart
EU-høring om konsekvenser av soliditetskrav til banker på utlån Kommisjonens høringsnettside
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser KOM(2015) 339
Rådskonklusjoner om EUs arbeid med likestilling og pensjoner Rådskonklusjoner av 18.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015 KOM(2015) 293
Det europeiske forskingsområdet 2015-2020 ERA-veikart 2015-2020
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015 KOM(2015) 236
EU-strategi om en ressurseffektiv sirkulær økonomi
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020 KOM(2015) 285
EU-plan for regelforenkling KOM(2015) 215
EØS-rådets konklusjoner mai 2015
EU-strategi for et digitalt indre marked KOM(2015) 192
Modernisering av sosialstøtte i Europa: statusrapport Rapport utarbeidet for Kommisjonen
Revisjon av beslutningsprosessen om genmodifiserte organismer
Rådskonklusjoner om EUs arbeid for et inkluderende arbeidsmarked Rådskonklusjoner av 09.03.2015
EU-status for forvaltning av vann KOM(2015) 120
Rådskonklusjoner om EUs politikk for det indre marked Rådskonklusjoner av 03.03.2015
Strategi for EUs elnett KOM(2015) 82
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015 KOM(2015) 81
EUs energiunion KOM(2015) 80
EU-høring om verdipapirisering Kommisjonens konsultasjonsnettside
Kommisjonens arbeidsprogram 2015 KOM(2014) 910
Entreprenørskap i utdanning og yrkesopplæring
Høring om arbeidstidsdirektivets framtid Konsultasjonsnettside
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014 KOM(2014) 711
Europeisk audiovisuell politikk i en digital tidsalder Rådskonklusjoner av 25.11.2014
EU-prioriteringer for europeisk statistikk Rådskonklusjoner av 07.11.2014
Visumlettelser for Georgia KOM(2014) 681
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi KOM(2014) 634
Erasmus-programmet: europeisk konsekvensanalyse
EU-strategi for Europas kulturarv KOM(2014) 477
EUs flaggskip for fremtidige og voksende teknologier SWD(2014) 283
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014 KOM(2014) 575
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013 KOM(2014) 549