EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne

Tittel

En ny dagsorden for yrkeskvalifikasjoner for Europa: samarbeid for å styrke menneskelig kapital, sysselsettingsevnen og konkurrenseevnen"

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A new Skills Agenda for Europe. Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

Ti foranstaltninger, der skal hjælpe folk i EU til at få bedre færdigheder

Kommissionen har i dag vedtaget en omfattende ny dagsorden for færdigheder for Europa. Målet er at sikre, at folk tidligt i livet udvikler en bred række færdigheder, og at man får det meste ud af Europas menneskelige kapital, hvilket i sidste ende vil fremme beskæftigelsesegnethed, konkurrenceevne og vækst i Europa.

[Red, anm.: video: se lenken til pressemeldingen nederst i faktaarket]

Medlemsstaterne og interessenter opfordres i den nye dagsorden for færdigheder for Europa i dag til at forbedre kvaliteten af færdigheder og deres relevans for arbejdsmarkedet. Undersøgelser har vist, at 70 mio. europæere mangler tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder, og endnu flere har dårlige regnefærdigheder og digitale færdigheder. De risikerer derfor arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse. På den anden side arbejder mange europæere, navnlig højt uddannede unge, i job, der ikke matcher deres evner og ambitioner. Samtidig rapporterer 40 % af europæiske arbejdsgivere, at de ikke kan finde folk med de rigtige færdigheder, så de kan vokse og forny sig. Endelig er der for få personer, der har en iværksætterånd og kompetencerne til at starte deres egen virksomhed og blive ved med at tilpasse sig arbejdsmarkedets krav, der konstant forandrer sig.

Stigende færdighedsniveauer, fremme af tværfaglige færdigheder og måder til bedre at forudsige arbejdsmarkedets behov, herunder på baggrund af dialog med erhvervslivet, er derfor nødvendige for at forbedre folks chancer i livet og støtte en retfærdig, inklusiv og bæredygtig vækst samt sammenhængende samfund.

For at hjælpe med at tackle udfordringer med hensyn til færdigheder vil Kommissionen iværksætte 10 foranstaltninger, der vil behandle disse spørgsmål og gøre færdigheder mere synlige og forbedre deres anerkendelse på lokalt og nationalt plan og EU-plan, fra skoler og universiteter til arbejdsmarkedet.

Valdis Dombrovskis, næstformand for euroen og den sociale dialog, udtaler: "Med millioner af arbejdsløse i EU har vi brug for at gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dem med at få de rette færdigheder for et arbejdsmarked, der er i konstant forandring. Den 10-punkts handlingsplan, der præsenteres i dag, fastsætter områder, hvor EU kan være med til at gøre en forskel. Det går fra at sikre bedre anerkendelse af kvalifikationer på tværs af grænser i EU til en færdighedsgaranti, der hjælper voksne med ringe færdigheder med at lære vigtige færdigheder som læse-, skrive- og regnefærdigheder samt digitale færdigheder."

Jyrki Katainen, næstformand for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, bemærker: "Vi er i denne verden, der hastigt forandrer sig, nødt til at investere i Europas største aktiv: vores befolkning. Folk har brug for en bred række færdigheder for at udnytte deres fulde potentiale, både som aktive borgere og på arbejdspladsen. Færdigheder er af afgørende betydning for velfærd, job, vækst og bæredygtigt velbefindende. Vores nye dagsorden for færdigheder sigter både mod at sikre, at der ikke er nogen, der sakker bagud, og at Europa fremmer de avancerede færdigheder, der driver konkurrencedygtighed og innovation.”

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Vi er nødt til at investere mere i færdigheder i Europa. De mest konkurrencedygtige lande i EU og i verden er dem, der investerer mest i færdigheder, og 70 mio. europæere er i fare for at sakke bagud. Kraftigere investeringer i færdigheder er af afgørende betydning for at styrke konkurrenceevnen og fremme vækst. Og vigtigst af alt, så er det afgørende at hjælpe folk med at opnå deres faglige drømme og mål og med at opnå deres potentiale. Jeg opfordrer medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og virksomheder til at samarbejde med os og gøre denne nye dagsorden for færdigheder for Europa til en succes."

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Det er nødvendigt med en langsigtet tilgang for at gøre dagsordenen for færdigheder til en succes. Udover at håndtere nuværende kløfter mellem udbud og efterspørgsel af færdigheder skal vi forhindre nye mangler i at dukke op fremover. Jeg er derfor glad for at se, at dagsordenen for færdigheder definerer færdigheder bredt og forsøger at fremme hele spektret af tværgående færdigheder, der hjælper folk med at klare sig i vore økonomier under hastig forandring og blive engagerede borgere, der har uafhængige, meningsfulde liv.”

Kommmissionen foreslår helt konkret at 10 foranstaltninger iværksættes over de næste to år, hvoraf nogle iværksættes i dag:

• En færdighedsgaranti for at hjælpe voksne med ringe færdigheder med at opnå et minimumsniveau af læse-, skrive- og regnefærdigheder og digitale færdigheder og gøre fremskridt mod en uddannelse på gymnasieniveau.

• En gennemgang af referencerammen for europæiske kvalifikationer for bedre at forstå kvalifikationer og gøre bedre brug af alle de tilgængelige færdigheder på det europæiske arbejdsmarked.

• "Koalitionen for digitale færdigheder og job" for at bringe medlemsstaterne og interessenter inden for uddannelse, beskæftigelse og erhvervslivet sammen om at udvikle en stor digital talentmasse og sikre, at enkeltpersoner og arbejdsstyrken i Europa er udstyret med tilstrækkelige digitale færdigheder.

• "Planen for sektorsamarbejde om færdigheder" for at forbedre vores viden om færdigheder og tackle manglen på færdigheder i specifikke økonomiske sektorer.

Der vil blive iværksat yderligere foranstaltninger i år og i 2017:

• "Redskabet for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler" for tidligt at få klarlagt, hvilke færdigheder og kvalifikationer asylsøgere, flygtninge og andre migranter har.

• En gennemgang af Europassrammen, der tilbyder folk bedre redskaber, der er lettere at anvende, for at fremlægge deres færdigheder og få brugbare tidstro oplysninger om behovet for færdigheder og tendenser, der kan være til hjælp i forbindelse med karriere- og uddannelsesvalg.

• Gøre erhvervsuddannelser til et førstevalg ved at styrke mulighederne for, at lærende, der tager erhvervsuddannelser, kan have en arbejdsbaseret læringsoplevelse og større synlighed af erhvervsuddannelsernes gode resultater på arbejdsmarkedet.

• En gennemgang af henstillingen om nøglekompetencer for at hjælpe flere folk med at opnå det kernesæt af færdigheder, der er nødvendigt for at arbejde og leve i det 21. århundrede med særlig fokus på at fremme iværksætterånd og -færdigheder og innovationsorienterede tænkemåder og færdigheder.

• Et initiativ om sporing af nyuddannede efter endt videregående uddannelse for at forbedre oplysningerne om, hvordan nyuddannede begår sig på arbejdsmarkedet.

• Et forslag om at analysere yderligere og udveksle god praksis i forbindelse med effektive måder til at tackle hjerneflugt.

Baggrund

Den europæiske dagsorden for færdigheder blev annonceret i Kommissionens arbejdsprogram for 2016. Den vil støtte opadgående social konvergens og bidrage til Europa-Kommissionens vigtigste politiske prioritet, "et nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer", ved at tackle tre presserende udfordringer i vore dages økonomier: manglen på relevante færdigheder, der matcher arbejdsmarkedets behov, den utilstrækkelige gennemsigtighed af færdigheder og kvalifikationer samt vanskeligheden ved at forudsige og lave prognoser for færdigheder.

Yderligere oplysninger

NOTAT

Landespecifikke faktablade

Faktablad: Digitale færdigheder

Faktablad: Grønne færdigheder

Faktablad: Investering i færdigheder

Faktablad: Mismatch på sektorniveau

Faktablad: Færdigheder og migranter

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Meddelelsen "En ny dagsorden for færdigheder for Europa: samarbejde for at styrke menneskelig kapital, beskæftigelsesevnen og konkurrenceevnen"

Cedefops færdighedsprognose/færdighedsoversigt fra 2016

Videoklip om den nye dagsorden for færdigheder

#EUSkillsAgenda

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2016
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Annen informasjon