EUs konkurransepolitikk i 2015

EUs konkurransepolitikk i 2015

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionskomiteen. Rapport om konkurransepolitikken 2015
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Report on Competition Policy 2015

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Indledning

En stærk og effektiv konkurrencepolitik i EU har altid været en hjørnesten i det europæiske projekt. Nu, hvor det står øverst på EU's dagsorden at fastholde genopretningen og styrke den økonomiske vækst, er konkurrencepolitikken vigtigere end nogensinde.

Konkurrencepolitikken sørger for, at markederne er effektive og åbne. For de europæiske forbrugere betyder dette bedre markedsvilkår, såsom lavere priser, produkter og tjenesteydelser af bedre kvalitet og flere valgmuligheder. Desuden giver sund konkurrence virksomhederne rimelige muligheder for at drive forretning og for at nå deres kommercielle mål, hvilket igen fremmer vækst, jobskabelse og velstand. Når det er muligt for virksomhederne at konkurrere på egne meritter, nyder erhvervsliv og husstande godt af en bred vifte af innovative produkter og tjenester af god kvalitet til konkurrencedygtige priser. Øget konkurrence tilskynder også virksomhederne til at investere og blive mere effektive. Denne øgede effektivitet forplanter sig efterfølgende til den bredere økonomi. Konkurrencepolitikkens endelige mål er at få markederne til at fungere bedre - til gavn for husstande og erhvervsliv.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker erklærede i begyndelsen af sin embedsperiode, at Kommissionen under hans ledelse ville fokusere på de vigtigste udfordringer, som de europæiske samfund og økonomien står over for. Konkurrencepolitikken spiller en vigtig rolle i forbindelse med håndteringen af disse udfordringer. Den indsats, som blev gjort på konkurrenceområdet i 2015, bidrog i betydelig grad til en række af Kommissionens vigtigste politiske prioriteter ved at skabe jobs, vækst og investeringer, skabe et sammenhængende digitalt indre marked, en robust energiunion og et mere integreret og retfærdigt indre marked.

Kommissionen vil desuden arbejde for at fremme en konkurrencekultur, både i og uden for EU, gennem tættere dialog med medlemsstaterne 1 og andre EU-institutioner samt et bredt internationalt samarbejde.

De vejledende principper for håndhævelse af konkurrencereglerne omfatter sikring af uvildighed, håndhævelse af retsstatsprincippet og varetagelse af fælles europæiske interesser. EU's konkurrencepolitik er desuden bygget op omkring værdier som rimelighed, politisk uafhængighed, gennemsigtighed og retssikkerhed.