Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land

Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land

Commission Notice of 26.9.2017 on the application of EU food and consumer protection law to issues of Dual Quality of products – The specific case of food

Veiledningsdokument lagt fram av Kommisjonen 26.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 26.9.2017)

To forskellige kvaliteter af fødevareprodukter: Kommissionen vejleder medlemsstaterne, så de bedre kan tackle urimelig praksis

Som Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, annoncerede i dette års tale om Unionens tilstand, har Kommissionen i dag udstedt et sæt retningslinjer for anvendelsen af EU's fødevare- og forbrugerlovgivning i forbindelse med forskellige kvaliteter af de samme produkter.

Retningslinjerne vil gøre det lettere for nationale myndigheder at afgøre, om en virksomhed overtræder EU's lovgivning, når den sælger forskellige kvaliteter af produkter i forskellige lande.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte i anledning af talen om Unionens tilstand: "Jeg vil ikke acceptere, at der til mennesker i nogle dele af Europa sælges fødevarer af ringere kvalitet end i andre lande, til trods for at emballagen og mærkningen er identisk. Vi må nu udstyre de nationale myndigheder med styrkede beføjelser for at eliminere illegal praksis, hvor den måtte eksistere".

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtalte: "Markedsføring af to forskellige produkter i den samme mærkevareemballage er vildledende og urimelig over for forbrugerne. Dette spørgsmål er et tydeligt eksempel på, at vi kun kan løse grænseoverskridende problemer, når vi arbejder sammen på EU-plan. I alt for lang tid har medlemsstaterne hver for sig været ude af stand til at finde den rigtige måde at gribe dette an på. Jeg er fast besluttet på at sætte en stopper for denne praksis, der er forbudt i henhold til EU's lovgivning, og sikre, at alle forbrugere behandles ens."

Vejledningen opstiller en liste over og forklarer de relevante krav i EU's fødevarelovgivning og forbrugerlovgivning, som myndighederne skal henholde sig til, når de analyserer et potentielt problem med forskellige kvaliteter af samme produkt:

Forordningen om fødevareinformation, som kræver, at forbrugerne får korrekte og tilstrækkelige oplysninger om et bestemt fødevareprodukt. Eksempelvis skal mærkaterne på fødevareprodukter omfatte en liste over alle de ingredienser, som produktet indeholder.

Direktivet om urimelig handelspraksis, som forbyder urimelig handelspraksis såsom at markedsføre produkter, der er mærket ens, på en måde, som kan vildlede forbrugerne.

På grundlag af denne lovgivning etableres der med vejledningen en trinvis fremgangsmåde, som de nationale forbruger- og fødevaremyndigheder kan anvende til at finde ud af, om producenterne overtræder disse love. Hvis en overtrædelse indeholder et grænseoverskridende element, kan forbrugermyndighederne håndtere den gennem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde på EU-plan.

De nationale forbruger- og fødevaremyndigheder har ansvaret for at sikre, at virksomhederne overholder EU-lovgivningen. Europa-Kommissionen er dog indstillet på at bistå dem via denne vejledning og via forskellige indsatsområder.

Andre tiltag fra Kommissionen

Ud over disse retningslinjer arbejder Kommissionen på en metode til at forbedre test til sammenligning af fødevareprodukter, således at medlemsstaterne kan drøfte dette spørgsmål på et fornuftigt og fælles videnskabeligt grundlag, som er ens for alle. Kommissionen har afsat 1 mio. EUR til Det Fælles Forskningscenter (JRC) med henblik på at udvikle denne metode.

Kommissionen finansierer også yderligere arbejde med at indsamle bevismateriale og håndhæve reglerne ved at stille 1 mio. EUR til rådighed for medlemsstaterne med henblik på finansiering af undersøgelser eller håndhævelsesforanstaltninger.

Kommissionen har indledt en dialog med producenter og mærkevaresammenslutninger, som har forpligtet sig til at udarbejde en adfærdskodeks dette efterår.

Den 13. oktober vil Kommissionen deltage i forbrugertopmødet, et ministermøde på højt plan vedrørende to forskellige kvaliteter af fødevarer, der organiseres i Bratislava af den slovakiske og den tjekkiske regering. Derudover vil Kommissionen i september og november organisere workshops med forbrugerbeskyttelses- og fødevaresikkerhedsmyndigheder.

Yderligere oplysninger

Vejledning i anvendelsen af EU's fødevare- og forbrugerlovgivning